Dissolving assemblies to guarantee security
HSS-okładka-27-2020-03-inter
PDF

Keywords

assemblies
security
dissolution of an assembly
freedom of an assembly
a decision to dissolve the assembl

Abstract

This paper discusses the possibilities provided by the provisions of the Polish law to dissolve an assembly in order to guarantee security. The author analyzes the provisions of the Polish normative system that defines the essence and scope of the right to freedom of an assembly, and which sets the limits of this freedom. The paper presents the types of assemblies and the typical features of individual assemblies, entities authorized to issue a decision to dissolve an assembly, as well as the premises legalizing the possibility of dissolving each
assembly and the differences between these premises. The author also raises the problem of the legal form of the decision to dissolve an assembly, the procedure for issuing it, and the problems associated with determining the appropriate appeal procedure against the decision to terminate the spontaneous assembly.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.32
PDF

References

Jakubowski, A., Gajewski, S. (2017). Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa.

Makowski, K. (2015). Rozwiązanie zgromadzenia. e-LEX.

Mamak, K. (2014). Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa: e-LEX.

Rzetecka-Gil, A. (2019). Prawo o zgromadzeniach, Komentarz. e-LEX.

Suski, P. (2010). Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa.

Sokolewicz, W., Wojtyczek, K. (2016). Komentarz do art. 57 Konstytucji RP [w:] Garlicki, L.,

Zubik, M., ed., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Vol. II. Warszawa: e-LEX.

Zabłocki, J. (2017). Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia, „Acta UniversitatisWratislaviensis” No. 3798.

LEGAL ACTS

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483). (Constitution of the Republic of Poland of 16 July 1997, Journal of Laws 1997, No. 78, item 483, hereinafter referred to as the Polish Constitution).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 (The Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure, i.e. OJ 2020, item 256).

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 631 (The Act of July 24, 2015 on the law on assemblies, i.e. OJ 2019, item 631).