Sources of law of the modern age urban history in Hungary (1848–1990)
HSS-okładka-26-2019-01-inter
PDF

Keywords

legal history
public law and administration
Hungary
municipalities
local councils
19–20th centuries

Abstract

The main goal of the author is to present a summary of the legal development of towns and cities in Hungary from the middle of the 19th century up to the end of communism in 1990. This article is not a political study but a history of the Hungarian public law, focusing on the local governance or its lack and the features of the public administration during the so-called bourgeois and socialist eras. It also contains a catalogue of the most significant Hungarian authors who published articles or monographs on this topic in the second half of the 20th century and in our time. The institutions mentioned in the text can be informative and comparable for many researchers of the states of East-Central Europe.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.1
PDF

References

Antal, T. (2009). A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990). Szervezeti és működési alapvetések. [The System of Councils and Legal Institutions of Szeged, 1950–90: Organizational and Operational Rules]. Szeged.

—— (2010a). Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944). Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. [The Municipality of Hódmezővásárhely, 1919–44: Chapters from the History of Hungarian Towns]. Szeged.

—— (2010b). Közigazgatás. [Public Administration] [In:] Blazovich L. (ed.). Szeged története 5. 1945–1990. [A History of Szeged, 1945–90, Vol. 5]. Szeged. p. 273–302.

—— (2011). Város és népképviselet. Az 1848:XXIII. tc. intézményei Debrecenben (1848–1872). [City and Representation: the Institutions of Act XXIII of 1848 in Debrecen, 1848–72]. Szeged.

—— (2012a). A Hundred Years of Public Law in Hungary (1890–1990): Studies on the Modern Hungarian Constitution and Legal History. Novi Sad.

—— (2012b). Democratic Centralism and the Party Guidance of Soviet Type Councils in Communist Hungary (1950–89/90). “Parliaments, Estates and Representation”, Vol. 32, No. 2, p. 154–170.

—— (2013a). A szabad királyi városokról szóló javaslatok az utolsó rendi országgyűlésen és az 1848: XXIII. tc. keletkezése. [Bills on the Free Royal Cities in the Last Feudal Parliament and the Legislation of Act XXIII of 1848] [In:] Balogh, E., Homoki-Nagy, M., eds., Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, p. 21–40.

—— (2013b). Reforms of the Municipal Public Administration in Hungary between the World Wars [In:] Keča, R., editor in chief, Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law, Vol. 1, Novi Sad, p. 617–627.

—— (2015). Municipal Boards as Historical General Assemblies for Local Representation in Hungary (1919–1939) [In:] Keča, R., editor in chief, Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law, Vol. 3, Novi Sad, p. 527–536.

—— (2016). Executive Organs in Hungarian Cities in the First Decades of the 20th Century [In:] Stajić, L., editor in chief, Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law, Vol. 4, Novi Sad, p. 509–518.

Balogh, S., Izsák, L. (2004). Magyarországi pártprogramok, 1944–1988. [Official Party Programs in Hungary, 1944–88] Budapest.

Beér, J. (1962). A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése Magyarországon (1945–1960). [The Formation and Development of the Local Councils in Hungary, 1945–60] Budapest.

Beér, J., Szamel, L., eds. (1951). Helyi tanácsaink munkája és feladatai. [Our Local Councils and Their Tasks] Budapest.

Bihari, O. (1963). Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete. [Theory of the State Power and Representation] Budapest.

Blazovich, L. ed. (2007). Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői (1950–1990). [Office-Holders in the Councils of Csongrád County, 1950–90] Szeged.

—— (2010). Szeged története 5. 1945–1990. [A History of Szeged, 1945–90. Vol. 5] Szeged.

Bónis, Gy., Degré, A. eds. (1971). Tanulmányok a magyar helyi önkormányzatok múltjából. [Studies on the Past of Hungarian Local Self-Governments] Budapest.

Brandt, H. (1987): Parlamentarismus in Württemberg, 1819–1870. Anatomie eines deutschen Landtags. Düsseldorf.

Csekey, S. (1944). Die Verfassung Ungarns. Budapest–Leipzig.

Csizmadia, A. (1940). A magyar városi jog. Reformtörekvések a magyar városi közigazgatásban. [Hungarian City Law: Reforms in the Public Administration of Hungarian Towns] Kolozsvár.

Csizmadia, A. (1968a). A nemzeti bizottságok állami tevékenysége (1944–1949). [The Activity of Hungarian National Committees, 1944–49] Budapest.

—— (1968b). Községi (városi) önkormányzatokról. [On the Self-Governments of Villages (Towns)].“Állam- és Igazgatás”, Vol. 18, No. 3, p. 236–254.

—— (1976). A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. [Development of the Hungarian Public Administration from the 18th Century until the System of Councils] Budapest.

Csizmadia, A., Máthé, G., Nagy E. (1982, 2000, 2002). Magyar közigazgatás-történet. [A History of the Hungarian Public Administration] Budapest.

Eöttevényi Nagy, O. (1913). Osztrák közjog. [Austrian Public Law] Budapest.

Gábriš, T. (2018). Prolegomena to Legal History of East-Central Europe. Prague.

Gergely, A., Máthé, G. eds. (2000). The Hungarian State: Thousand Years in Europe. Budapest.

Grünthal, G. (1982). Parlamentarismus in Preußen, 1848/49–1857/58. Düsseldorf.

Hajdú, Z. (2005). Magyarország közigazgatási földrajza. [The Administrative Geography of Hungary] Budapest–Pécs.

Hencz, A. (1973). Területrendezési törekvések Magyarországon az államigazgatási jogi szabályozás aspektusából. [Territorial Reforms in Hungary from the Aspect of Public Administration Law] Budapest.

Horváth, A. (1992). Fejezetek a szovjet típusú szocializmus magyarországi alkotmánytörténetéből. [Chapters from the Constitutional History of the Soviet-Type Socialism in Hungary] Budapest.

—— (2010). A szovjet típusú diktatúra államigazgatási joga. [Public Administration Law of the Soviet-Type Dictatorship] [In:] Balogh, E., Homoki-Nagy, M. eds. Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged. p. 359–374.

Józsa, Z. (2011). Dilemmas and Choices in the Public Administration of Central Eastern European Countries [In:] Radu Motica, Lucian Bercea (Eds.): Biennial International Conference Timisoara, Universul Juridic. Bucharest. p. 67–73.

—— (2011). Változó közigazgatás. [Public Administration in Changing] Szeged.

—— (2018). Közigazgatás a 21. század elején: célok, eszközök, módszerek. Összehasonlító nemzetközi tanulmányok. [Public Administration at the Beginning of the 21st Century: Aims, Instruments, Methods: Comparative Studies] Szeged.

Kajtár, I. (1992). Magyar városi önkormányzatok (1848–1918). [Self-Government in Hungarian Cities, 1848–1918] Budapest.

—— (1998). Az 1848: XXIII. tc. a szabad királyi városokról és a modern városi önkormányzat kialakulása Magyarországon [Act XXIII of 1848 on Royal Cities and the Formation of the Modern Hungarian Self-Government]. “Debreceni Szemle”, Vol. 6, No. 3, p. 440–445.

—— (2003). A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa – haladás – Magyarország. [Fundaments of the Modern Hungarian State and Law in the 19th Century: Europe – Progress – Hungary] Budapest–Pécs.

Kovács, I. ed. (1959). A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása. [Legislation of the Hungarian Republic of Soviets] Budapest.

Kovács, K., Máthé, G., Hernádi, L.M. (1983). A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827–1944. [Collected Bibliography of Hungarian Public Administration, 1827–1944] Budapest.

Kühne, T. (1994). Dreiklassenwahlrecht und Wahlkultur in Preussen, 1867–1914: Landtagswahlen zwischen korporativer Tradition und politischem Massenmarkt. Düsseldorf.

Máthé, G. (2004). Die Problematik der Gewaltentrennung. Budapest.

Máthé, G. et.[und Mitautoren] Hrsg. (2017). Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Budapest.

Meznerics, I., Torday, L. (1937). A magyar közigazgatás szervei, 1867–1937. [Organs of the Hungarian Public Administration, 1867–1937] Budapest.

Nagy, I. (1954). Az államigazgatás és a tanácsok feladatai. [The Tasks of the State Administration and the Councils] [In:] A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának rövidített jegyzőkönyve. 1954. május 24–30. Budapest, p. 165–226.

Pálné Kovács, I. (1992). The Basic Political and Structural Problems in the Workings of Local Governments in Hungary. = Discussion Papers, No. 14. Pécs.

—— (2011). Local Governance in Hungary – the Balance of the Last 20 Years. = Discussion Papers, No. 83. Pécs.

Pétervári, M. (2018a). Die rechtsstaatliche Umgestaltung der Verwaltung im Jahr 1870, unter besondere Berücksichtigung der Bezirke [In:] Homoki-Nagy M., Varga, N. eds., Codification Achievements and Failures in the 19th–20th Centuries. Szeged, p. 117–124.

—— (2018b). One Empire and Two Ways of Public Administration: The Second Level Administrative Division in Austria-Hungary. “Journal on European History of Law”, Vol. 9, No. 2, p. 133–139.

Petri, G. (1991). Changes of Concepts: Legislation on Local Governments, 1987–1990 [In:] Takács, K. ed., The Reform of Hungarian Public Administration. Budapest: Collection of Studies, p. 91–103.

Pollmann, K.E. (1985). Parlamentarismus im Norddeutschen Bund, 1867–1870. Düsseldorf.

Ruszoly, J. (1984). A szegedi népképviseleti közgyűlés, 1848–1871. Szeged: The General Assembly of Szeged, 1848–71.

—— (1993). Alkotmánytörténeti tanulmányok 3. Önkormányzat és hagyomány. Szeged: [Studies on Constitutional History, Vol. 3: Self-Government and Customs] Szeged.

—— (1999). A Város és polgára. Válogatott írások Szegedről. [The City and Its Citizens: Collected Papers on Szeged] Szeged.

—— (2002). Közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet Szegeden, 1849–1918. [Public Administration and Jurisdiction in Szeged, 1849–1918] [In:] Selfs.: Újabb magyar alkotmánytörténet, 1848–1949. [New Hungarian Constitution History, 1848–1949] Szeged. p. 132–187.

—— (2004). Szeged szabad királyi város törvényhatósága, 1872–1944. [The Municipal Organs of Szeged, 1872–1944] Szeged.

—— (2006a). „A népi önkormányzat útján”. Adalékok egy máig időszerű közigazgatástörténeti kérdéshez a „Szeri Szárszó” elé. [„On the Way of People’s Self-Governance”: Amendments to a Still Actual Question of Public Administration History for the ‘Szer’ Meeting] [In:] Selfs.: „és így is a mi korunk”. [„and it is our age”] Szeged, p. 267–282.

—— (2006b). Nemzeti bizottságok és önkormányzatok. Csanád–Arad–Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék intézménytörténetéhez. [National Committees and Self-Governments in Csanád–Arad–Torontál Unified Counties] [In:] Selfs.: „és így is a mi korunk”. [„and it is our age”] Szeged, p. 32–97.

—— (2016). Község és közönség. Bagamér nagyközség képviselő-testülete a Horthy-korszakban. [Village and Community: The General Board of Bagamér in the Horthy Era] Szeged.

Sári, J. (1979). A tanács végrehajtó bizottsága és tisztségviselői. [The Executive Committee of the Council and Its Functionaries] Budapest.

Sarlós, B. (1976). Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. [Public Administration and Politics in the System of Dualism] Budapest.

Schweitzer, G. (2010). Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920 és 1930 között [The Faces of Self-Governance: the Municipal Board of the State Capital between 1920 and 1930] Budapest.

Stipta, I. (1995a). A főispáni hatáskör törvényi szabályozása (1870, 1886). [The Scope of Authority of Prefects, 1870, 1886] [In:] Máthé, G., Zlinszky, J., eds. Degré Alajos emlékkönyv. Budapest, p. 299–312.

—— (1995b). Törekvések a vármegyék polgári átalakítására. Tervezetek, javaslatok, törvények. [Efforts on the Modernization of Counties: Bourgeois Drafts, Plans, Bills] Budapest.

—— (2005). Die vertikale Gewaltentrennung. (Verfassungs- und rechtsgeschichtliche Studien). Budapest.

—— (2015). A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. [200 Years of the Science of Hungarian Legal History] Szeged.

Szabó, G. (1991). Local Elections in Hungary 1990: Some Facts and Consequences Based on Statistical Data [In:] Takács, K. ed. The Reform of Hungarian Public Administration: Collection of Studies. Budapest, p. 107–113.

Szilágyi, Gy. (2003). Ahogy a torony alatt láttam és megéltem… Szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből. [As I Saw under the Tower: Chapters from the 20th Century History of the Public Administration of Szeged] Szeged.

Toldi, F. (1977). Az európai népi demokratikus országok területi beosztása és tanácsi szervezete. [The Territorial and Council System of the European Socialist Countries] Budapest.

Varga, N. (2006). A főispáni tisztség bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban a köztörvény-hatósági törvény alapján. [The Inauguration of Prefects in Debrecen and Szeged According to the First Municipality Act] In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Eds.: Mezey, B., Révész, T.M. Budapest, p. 606–623.

—— (2010). The Emergence of the Bourgeois Public Administration in Hungarian Cities (1843–1867) [In:] Mogoş I., Monica Stoian M., eds. Studii şi Cercetări Juridice Europene. Conferenţia Internaţională a Doctoranzilor în Drept.. Timişoara, Vol. II (Drept public), p. 849–857.

—— (2012). The Acts of 1848 in Hungary. = Fundamenta Fontium Juris 2. Szeged.

Varsányi, A. (2013). A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873–1950). [A History of Prefects in Hódmezővásárhely, 1873–1950] Szeged.

Woodward, E.L. (1939). The Age of Reform, 1815–1870. (=The Oxford History of England) Oxford.