CHANGES IN THE FINANCIAL SITUATION OF MUNICIPALITIES WITHOUT POVIAT RIGHTS IN POLAND IN THE YEARS 2010-2021
HSS-okładka-30-2023-03
pdf

Keywords

municipalities without cities with poviat rights in Poland
financial situation
changes in 2010–2021

Abstract

The purpose of the paper is to identify and assess changes in the financial situation of municipalities without Polish towns in Poland against the background of the whole country in the years 2010–2021. The empirical material of the paper concerns both the whole country and all municipalities without poviat towns in Poland. The numerical data comes from the Warsaw Central Statistics Office Local Data Bank and cover the years 2010–2021. The collected and ordered empirical material was elaborated in descriptive, tabular, and graphical form, using the method of comparative analysis. Furthermore, a point evaluation of all diagnostic features was made that illustrates the financial situation of municipalities without cities in Poland against the background of the entire country for the years 2010–2021, which constitutes a new approach to the research problem undertaken in the article. The analysis of the statistical data confirmed the research hypothesis assuming that the presence of a city, especially a bigger one, is a significant factor positively and permanently influencing the financial situation of communes without cities with poviat rights in Poland.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.32
pdf

References

Adamczyk, A., Dawidowicz, D. (2016). Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. „Ekonomiczne Problemy Usług”, 25. DOI: 10.18276/epu.2016.125-02

Bień, W. (2017). Ocena kondycji finansowej gmin województwa małopolskiego w latach 2007–2016. „ZN UE w Katowicach. Współczesne Finanse”, 345.

Błachut, B., Cierpiał-Wolan, M., Czudec, A., Kata, R. (2018). Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego a rozwój przedsiębiorczości w regionie Polski południowo-wschodniej. Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Chojna-Duch, E. (2003). Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa: Lexis Nexis.

Czudec, A. (2021). Finanse jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii. „Finanse Komunalne”, 5.

Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Municipium.

Dziemianowicz, R., Kargol-Wasiluk, A., Bołtromiuk, A. (2018). Samodzielność finansowa gmin w Polsce w kontekście koncepcji good governance. „Optimum. Economic Studies”, 4(94). DOI: 10.15290/ oes.2018.04.94.16.

Filipiak, B., red. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.

Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.

Gołaszewska-Kaczan, U. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne a atrakcyjność regionu [In:] A. Kopczyk, A., Proniewski, M., ed., Atrakcyjność inwestycyjna regionu. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Grzebyk, M., Sołtysiak, M., Stec, M., Zając, D. (2020). Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej samorządu lokalnego (przykład województwa podkarpackiego). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Hybel, J. (2010). Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce w latach 2005–2009. „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, 86.

Kata, R., Czudec, A., Zając, D., Zawora, J. (2022). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2014). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006–2012. „Studia Ekonomiczne”, 206.

Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.

Kotowska, E. (2016). Przesłanki racjonalnej polityki budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego [In:] Gołębiowska, A., Zientarski, P.B., eds., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Mrówczyńska-Kamińska, A., Kucharczyk, A., Średzińska, J. (2011). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta i gminy Środa Wlkp. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 89.

Natrini, N.D., Taufiq Ritonga, I. (2017). Design and Analysis of Financial Condition Local Government Java and Bali (2013–2014). SHS Web of Conferences, 34: 03003 DOI: 10.1051/shsconf/20173403003.

Ociepa-Kicińska, E., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Brzozowska, K., Pluskota, P. (2022). Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w obliczu pandemii COVID-19 na przykładzie województw samorządowych w Polsce. „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 59.

Ossowska, L., Ziemińska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 4(18).

Podstawka, M. (2005). Podstawy finansów. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania. „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 81.

Sołtyk, P. (2017). Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. „Studia i Prace WNEIZ US”, 47/3.

Sołtysiak, M. (2017). Budżet jednostki samorządu terytorialnego a wiedza i aktywność lokalnej społeczności. „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXII, 24 (4/2017).

Sołtysiak, M., Suraj, M. (2018), Budget of local government unit versus state of art and engagement of young generation of Poles [In:] Majerova, I., ed., Proceedings 16th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Silesian University.

Standar, A. (2017). Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS. „Wieś i Rolnictwo”, 2(175).

Stanny, M., Strzelczyk, W. (2018). Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne. Warszawa: Scholar.

Szołno-Koguc, J. (2021). Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teoretyczne. „Studia BAS”, 1(65). DOI: 0.31268/StudiaBAS.2021.02.

Świrska, A. (2016). Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego). „Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, 16(65).

Wiśniewski, M. (2011). Wyznaczniki sytuacji finansowej gminy. Ocena istotności za pomocą analizy skupień. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach”, 9(215).

Wójtowicz, K. (2018). Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno-społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 334(2).

Zawora, J. (2015). Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi. „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, 4.