THE NON-FINANCIAL RESULTS OF SUPPORTING ENTERPRISES OF THE AVIATION VALLEY USING PUBLIC FUNDS FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION
HSS-okładka-30-2023-03
pdf

Keywords

Aviation Valley
public funds
research
development
innovation

Abstract

One of the most important stimulators for the economic situation of enterprises is conducting research, development and innovation activities. However, the costs of running these activities are so high that they exceed the financial capabilities of many enterprises. The financial remedy turns out to be state aid funds, which can bring a number of different benefits. The main purpose of this paper is to determine the non-financial results of supporting the Aviation Valley cluster through public aid for R&D&I. The article is based on a case study of a unit that raises significant funds for these activities. It defines the concepts of research and development and innovation activities, and discusses the development of these activities in Poland in the years 2011–2021. It also characterizes the non-financial results of supporting the Aviation Valley cluster via public aid funds for R&D&I, summarizing the most important achievements of the Aviation Valley.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.36
pdf

References

Allen, J.A. (1966). Scientific innovation and industrial prosperity. London: Longman.

Baruk, J. (2022). Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej. „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, nr 1 (43).

Barwińska-Małajowicz, A., Micał, A., Kozak, M. (2018). „Dolina Lotnicza” jako podkarpackie centrum innowacji o światowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju. „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 22, nr 2, t. 2.

Chłodnicka, H. (2016). Polityka klastrowa a kapitał ludzki. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr 440.

Dachs, B. (2009). Innovative Activities of Multinational Enterprises in Austria. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Freeman, Ch. (1982). The Economics of Industrial Innovation. London: Frances Pinter.

GUS1 (2021). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Warszawa [Access: 12.03.2023]. Access on the internet: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/.

GUS2: Działalność badawcza i rozwojowa, Główny Urząd Statystyczny [Access: 25.03.2023]. Access on the internet: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf.

Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins. Chicago.

https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/ [Access: 09.03.2023].

Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.

Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Chicago.

Mansfield, E. (1968). The Economic of Technological Change. New York: W. W. Norton and Co.

OECD1 (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Eurostat. Warszawa.

OECD2 (2018). Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej. Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej [Access: 12.04.2023]. Access on the internet: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/.

Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2016). Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i źródła jej finansowania w sektorze przedsiębiorstw. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie”, nr 24, t. 1.

Prusak, R., Kardas, E. (2022). Wpływ wybranych aspektów zarządzania wiedzą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 4.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Hampshire and London: Macmillan Press.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Słownik Innowacji – Leksykon haseł 1 [Access: 26.03.2023]. Access on the internet: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=E57FDB129BC04E42B19E7D4AC12269A1.

Słownik Innowacji – Leksykon haseł 2 [Access: 26.03.2023]. Access on the internet: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=677964766D394262AB915FB61187C008.