FOREIGNERS' EMPLOYMENT IN THE PODLASKIE LABOR MARKET: SELECTED ECONOMIC ASPECTS
HSS-okładka-30-2023-04 - part I
pdf

Keywords

labor market
regional labor market
employment of foreigners
economic aspects of employing foreigners

Abstract

The Podlaskie voivodeship is popular among foreigners, especially citizens of Belarus, as a place to live and work. Thus, it has become essential to recognize the effects of this process on the local labor market. This study’s main objective was to present selected economic aspects of employing foreigners in the Podlaskie voivodeship; it accomplishes this by analyzing available publications and statistical data. The article commences by indicating selected economic consequences of foreigners taking up employment in a host country’s labor market. It shows the scale of foreigners’ employment and distinguishes the numerous national groups taking up employment in the Podlaskie voivodeship, including their employment structure. The study also indicates the employment of foreigners in the deficit professions of the Podlaskie labor market. It concludes by indicating selected economic reasons and benefits of employing foreigners in this market.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.43
pdf

References

Augustyńczyk, J. (2019). Zatrudnienie Białorusinów w Polsce w latach 2010-2017 [In:] Gruszewska, E., Roszkowska, M., ed., Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Bialystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

GUS (2017). Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030, Warsaw: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy.

Informacja nt. zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (grudzień 2016). (2016). Warsaw: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej [Access: 18.03.2023]. Access on the internet: https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Zatrudnianie%20cudzoziemc%C3%B3w%20XII%202016%20r.pdf/305059da-2af0-4635-b3c3-fb73c2ddd8b8?t=1541883592000.

Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce (luty 2021). (2021). Warsaw: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Rynku Pracy.

Kałuża-Kopias, D. (2016). Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 258.

Kamińska-Gawryluk, E. (2020). Depopulacja – zmiany w stanie i strukturze ludności w województwie podlaskim [In:] Hrynkiewicz, J., Ślusarz, G., eds., Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, GUS: Warsaw.

Maleszyk, P. (2017). Trafność identyfikacji zawodów nadwyżkowych i deficytowych w „Barometrze zawodów”. „Rynek Pracy”, No. 160(1).

Moszyński, M. (2010). Międzynarodowe przypływy pracy a procesy integracji europejskiej. „Toruńskie Studia Międzynarodowe. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne”, No. 1(3).

Okólski, M. (2019). Substytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy – w sytuacji nasilonej imigracji. „CMR Working Papers”, No. 114/172.

Organiściak-Krzykowska, A. (2017). Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce. „Rynek Pracy”, No. 161(2).

Orrenius, P.M., Zavodny, P. (2016). Does Immigration Affect Wages? A Look at Occupation-Level Evidence. „Discussion Paper Series”, No. 2481.

Ottaviano, G.I.P., Peri, G. (2012). Rethinking the effect of immigration on wages. “Journal of the European Economic Association”, No. 10(1).

Piekutowska, A. (2007). Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a ochrona krajowego rynku pracy [In:] Zdanowicz, M., ed., Status prawny cudzoziemca w Polsce. „Białostockie Studia Prawnicze”, z. 2.

Przyczyny migracji: dlaczego ludzie migrują? [Access: 17.03.2023]. Access on the internet: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20200624STO81906/przyczyny-migracji-dlaczego-ludzie-migruja.

Skupień, D. (2023). Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. „Studies on Labour Law and Social Policy”, No. 30(3).

Smith, C.L. (2012). The impact of low-skilled immigration on the youth labor market. “Journal of Labor Economics”, No. 30(1).

Urbański, M. (2022). Podobieństwa i różnice na wybranych rynkach pracy dla cudzoziemców. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management”, No. 45.

ZUS. (2022). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych – XII 2021. Warsaw: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.

ZUS. (2020). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Warsaw: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.

Żołędowski, C. (2019). Czy polska jest już Państwem imigracyjnym? [In:] Sadowska-Snarska C., Wiśniewski Z., eds., Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.