ACTIVITIES OF A MUNICIPALITY IN THE FIELD OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF THE RZESZÓW FUNCTIONAL URBAN AREA
HSS-okładka-30-2023-04 - part I
pdf

Keywords

Rzeszów Functional Urban Area
entrepreneurship potential
synthetic measure
development strategies
local authority

Abstract

This article evaluates the actions of local authorities in the municipalities of the Rzeszów Functional Urban Area (Rzeszów FUA) in terms of development of entrepreneurship potential from 2010 to 2021. First, it describes local economic activity and the labor market; it then introduces the synthetic measure that presents the level of entrepreneurship potential in the municipalities of the Rzeszów FUA. The municipalities are then classified into several groups depending on their levels of entrepreneurship potential. Actions pursued by the authorities of individual municipalities in the field of entrepreneurship development are also analyzed. The research demonstrates that the development of entrepreneurship is very intensive; it also identifies disproportions in the development of entrepreneurship between various municipalities.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.49
pdf

References

Adamczyk, M. (2012). Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Wyzwania gospodarki globalnej. „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, 31(1).

Barwińska-Małajowicz, A., Ślusarczyk, B. (2020). Conditions and barriers to the development of entrepreneurship in Poland at the local level. „Humanities and Social Sciences” 27(2). DOI: 10.7862/rz.2020.hss.12.

Bieńkowska-Gołasa, W. (2015). Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego. „Turystyka i Rozwój Regionalny”, No. 4.

Grzebyk, M. (2012). Rola i miejsce władz lokalnych w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy [In:] Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych, Jarosław: Wyd. WST-E w Jarosławiu

Grzebyk, M., Hedesz, A. (2022). Ocena przydatności strategii rozwoju miast na prawach powiatu województwa podkarpackiego w opinii mieszkańców. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 96, nr 1.

Grzebyk, M., Pierścieniak, A. (2021). Assessing activities of local administrations from the perspective of the social participation of inhabitants of cities with poviat status in Podkarpackie province in Poland. „Humanities and Social Science”, Vol. XXVI (28), No. 1.

Kałuża, H. (2011). Zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości w gminach powiatu siedleckiego [In:] Filipiak, B., ed., Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 38.

Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Kochmańska, M. (2007). Działalność gminy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 3.

Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin.

Madras-Kobus, B., Rogowski, J. (2013). Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim. „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 6 (66).

Michałowski, S., Pawłowska, A. (ed.). (2004). Samorząd lokalny w Polsce: Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Musiał-Malago’, M. (2017). Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa. „PAN”.

Musiał-Malago’, M. (2015). Przemiany gospodarcze w miastach Polski [In:] Harańczyk, A., ed., Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa: CeDeWu.

Nesterowicz, R. (2020). Wpływ wyników i dokonań MSP na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 16(1). DOI: 10.24917/20833296.161.24.

Nowak, E (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE

Palak, M. (2013). O współczesnych dojazdach do pracy. Uniwersytet Rzeszowski. Access on the internet: https://www.ur.edu.pl/file/50238/14.pdf.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). Przedsiębiorczy region – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. „Przedsiębiorczość-Edukacja”, No. 11.

Poźniak, A. (2013). Rola samorządu we wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Suwałk. „ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, no 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, No. 64(2).

Program rozwoju gminy Tyczyn na lata 2017–2022. Diagnoza i strategia. Access on the internet: https://bip.tyczyn.pl/?c=mdPliki-cmPobierz-9070-MS4gUHJvZ3JhbSBSb3p3b2p1IEdtaW55IFR5Y3p5biBuYSBsYXRhIDIwMTctMjAyMi4gRGlhZ25vemEgaSBzdGFydGVnaWEucGRm.

Sheiko, S., Kolodii, O. (2020). Development of entrepreneurship in the context of civilizational dynamics. „Human and Social Sciences”, Vol. XXV, 27(1).

Stanienda, J. (2011). Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1(17).

Statute of the Rzeszów FUA Association of 17 December 2021 (Statut Stowarzyszenia ROF z dnia 17.12.2021). Access on the internet: https://rof.org.pl/dokumenty-rof/.

Szewczuk, A. (2011), Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym [In:] Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M., eds., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022–2030. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2022 r. Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.

Strategia Rozwoju Gminy Czarna do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/395/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 marca 2010 roku. Access on the internet: https://gminaczarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD001226/1226.pdf.

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku. Projekt roboczy. Chmielnik 2019. Access on the internet: https://www.chmielnik.pl/static/img/k220/aktualnosci/2019/191210_01/SR/Strategia_SR_Gmina_Chmielnik_do_konsultacji_spolecznych.pdf.

Strategia Rozwoju Gminy Czudec na lata 2016–2026. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów grudzień 2015. Access on the internet: https://www.bip.ires.pl/gfx/czudec/files/tpalys/84.pdf.

Strategia Rozwoju Gminy Głogów Małopolski na lata 2014–2020, Głogów Małopolski. Access on the internet: https://www.bip.ires.pl/gfx/glogow-mlp/files/pdykiel/2015/strategia_Glogow_Mlp_2014_2020.pdf.

Strategia Rozwoju Gminy Krasne na lata 2022–2030. Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Access on the internet: https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/strategia-rozwoju-gminy/.

Strategia Rozwoju Gminy Lubenia do roku 2030. Aktualizacja, Cieszyn–Lubenia 2017–2022. Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Access on the internet: https://samorzad.gov.pl/attachment/c5b84f51-9e16-48e5-9c22-7c2628a6b457.

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022–2030. Załącznik do uchwały nr XXXV/598/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. Access on the internet: https://gminalancut.pl/images/artykuly/download_2022/u_2022_598_Strategia_Rozwoju.pdf.

Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2021–2027. Łańcut 2021. Opracowane przez: www.CentrumFunduszyUE.pl. Access on the internet: http://www.lancut.pl/asp/pliki/.zyczenia_2/strategia.pdf.

Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/452/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. Rzeszów 2015. Access on the internet: https://bip.erzeszow.pl/file/63908/Strategia+Rozwoju+Miasta+Rzeszowa+cz.+I.pdf.

Strategia Rozwoju Gminy Świlcza obejmująca lata 2015–2020 – Program Rozwoju. Access on the internet: https://bip.swilcza.com.pl/index.php/prawo-lokalne/strategia-rozwoju-gminy/3601-strategia-rozwoju-gminy-swilcza-na-lata-2015–2023.

Strategia Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022–2030. Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Access on the internet: https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-665.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tyczyn. Access on the internet: https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1014-2279.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (2018). Rzeszów-Cieszyn. Access on the internet: https://rof.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Strategia-ZIT-ROF.pdf.

Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: AE w Krakowie.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 17.