CHANGES IN THE STRUCTURE OF INCOME OF POLISH MUNICIPALITIES, 2019–2021
HSS-okładka-30-2023-04 - part I
pdf

Keywords

municipality
municipalities
income
taxes

Abstract

This article is devoted to studying the detailed income structure of Polish municipalities in the years 2019–2021. The general structure of municipalities’ income is examined in a broader time horizon (2004–2021). The theoretical section focuses on the characteristics of municipalities’ income, with particular emphasis on tax income, the level of which depends to a large extent on the financial situation of enterprises. The research section is based on data from the Central Statistical Office. The article concludes that in the years 2019–2021, the income situation of municipalities did not deteriorate as much as was predicted. However, it is noted that the income structure of municipalities is changing, and the share of their own income is decreasing; this may lead to a significant reduction in their financial independence.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.55
pdf

References

Dutta, A., Fischer, H. (2021). The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India. “World Development”, Vol. 138, February, 105234. DOI: 10.1016/j.worlddev.2020.105234.

Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Dworakowska-Raj, M. (2020). Które podatki zasilają budżet gminy? [Access: 11.02.2023]. Access on the internet: https://gazeta.sgh.waw.pl/po-prostu-ekonomia/ktore-podatki-zasilaja-budzet-gminy.

Dzigbede, K., Gehl, S.B., Willoughby, K. (2020). Disaster resiliency of US local governments: insights to strengthen local response and recovery from the COVID-19 pandemic. “Public Administration Review”, Vol. 80(4). DOI: 10.1111/puar.13249.

Gołaszewski, M. (2020). Finanse samorządowe jeszcze bardziej zagrożone. „Wspólnota”, nr 4.

Govinda, Rao, M. (2007). Resolving Fiscal Imbalances. Issues in Tax Sharing [In:] Boadway, R., Shah, A., eds., Intergovernmental Fiscal Transfers. Washington: The World Bank.

Guziejewska, B. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hanusz, A., red., (2015). Źródła finansowania samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kwiatkowski K., Tyszkiewicz W., Wójcik M. (2021). Raport Finanse Samorządów Terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju [Access: 10.02.2023]. Access on the internet: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/senat/zespoly/samorzad/raport_finanse-samorzadow-po-pandemii_forp_fpk__2021_11_25-1.pdf.

Łubina, J. (2021). Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego. „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 4.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.).

Wankiewicz, B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązania modelowe. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Zioło, M. (2012). Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.