A PATTERN FOR ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SITUATION BY ENTERPRISES IN AN UNSTABLE ENVIRONMENT
HSS-okładka-30-2023-04 - part I
pdf

Keywords

business tendency survey
manufacturing industry
nertia phenomenon
expectation effect
economic instability

Abstract

This article presents the results of a study that aimed to assess whether entrepreneurs have changed their patterns of assessment of the economic situation amid the unprecedented instability and uncertainty in the business environment during the last few years. An econometric analysis was carried out using qualitative indicators from the GUS business cycle survey. We distinguished two periods of analysis: relatively stable (from January 2000 to February 2020) and unstable (from March 2020 to January 2023). Our results show that, regardless of the type of indicator and subperiod of analysis, the phenomenon of inertia was the main factor influencing diagnosis indicators. In all analyzed areas of companies’ activity (general situation, financial situation, production) we noted a change in the pattern of impact of forecast indicators on diagnosis indicators; this was the result of a change in the conditions of the external environment (expectations effect). 

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.56
pdf

References

Adamowicz, E., Dudek, S., Walczyk, K. (2002a). Czy można wierzyć badaniom koniunktury, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego”, No. 72.

Adamowicz, E., Dudek, S., Walczyk, K. (2002b). Wykorzystanie wyników testu do prognoz krótkoterminowych [In:] Adamowicz, E., ed., Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, No. 739.

Adamowicz, E., Walczyk, K. (2012). Fakty empiryczne w danych jakościowych. Z badań koniunktury, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Vol. 90(3).

Adamowicz, E., Walczyk, K. (2017). Zaburzenia cykliczności aktywności gospodarczej w Polsce w świetle wyników badania koniunktury gospodarczej IRG SGH, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Vol. 101.

Baltagi, B.H. (2011), Econometrics, Springer, Berlin.

Bieć, M. (1996). Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, Warszawa: SGH.

Byrt, A., Kowalczyk, Z., Rekowski, M. (1982). Metody badania koniunktury gospodarczej [In:] Kowalczyk, Z. ed., Koniunktura gospodarcza, Warszawa: PWE.

Davidson, R., MacKinnon, J.G., (1999). Foundations of Econometrics, London: Oxford Press.

Dudek, S. (2001). Możliwości formułowania krótkookresowych prognoz ilościowych na podstawie wyników testu koniunktury, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, No. 67.

Estey, J.E. (1959). Cykle koniunkturalne, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.

Gaweł, A. (1997) Koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym z perspektywy wahań gospodarek wysoko rozwiniętych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, No. 2.

Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis, Upper Saddle River: Prentice Hall.

Gruszczyński, M., Kotłowski, J. (2008). Metody mikroekonometrii w ocenie zachowań przedsiębiorstw [In:] Adamowicz, E., ed., Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”.

Guzik, B. (2009). Trafność prognoz koniunktury przemysłowej w zakresie produkcji sprzedanej, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, No. 2.

Guzik, B., Bosacki, S. (2009). Trafność prognoz koniunktury turystycznej na przykładzie testu koniunktury GUS 2003–2008 [In:] Ekonomiczne Problemy Turystyki, No. 12, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”.

Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lim, G.C. (2011). Principles of Econometrics. New York: John Wiley & Sons.

Hubner, D., Lubiński, M., Małecki, W., Matkowski, Z. (1994). Koniunktura gospodarcza. Warszawa: PWE.

Johnston, J., DiNardo, J. (1997). Econometric Methods. New York: McGraw Hill.

Kalinowski, S. (2015). Czynniki wpływające na opinie przedsiębiorców w kwestionariuszowych badaniach koniunktury, „Bank i Kredyt”, No. 4.

Łyko, J. (1992). Zasada inercji i prognozy gospodarczej [Access: 27.01.2023]. Access on the internet: https://www.wir.ue.wroc.pl/info/phd/UEWRbbf55edc4f6f47629b27e38041f9bfa7/.

Matkowski, Z., Nilsson, R. (1997). Analiza zgodności między wybranymi wskaźnikami testu przemysłowego IRG SGH a indeksem produkcji przemysłowej, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, No. 51.

Mocek, M. (2002). Przydatność testu koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług ubezpieczeniowych [In:] Adamowicz, E., ed., Badania gospodarki polskiej. Stan bieżący i perspektywy rozwoju, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Vol. 72.

Przybylska-Kapuścińska, W. (1990). Identyfikacja cyklu na podstawie ilościowych i jakościowych wskaźników koniunktury (w gospodarce włoskiej) [In:] Kowalczyk, Z., ed., Zagadnienia koniunktury gospodarczej, „Zeszyty Naukowe”, No. 180, Poznań: AEP.

Tomczyk, E. (2002). Test koniunktury jako źródło danych o oczekiwaniach podmiotów gospodarczych [In:] Adamowicz, E., ed., Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, No. 73.

Verbeek, M., (2004). A Guide to Modern Econometrics, London: John Wiley & Sons.

Włodarczyk, J., Małczęć, P., Pala, K. (2021). Po nitce do kłębka – analiza zmian koniunkturalnych w branży tekstylno-odzieżowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. 55, No.1.

Zatoń, W. (2015). Trafność prognoz w stosunku do ocen w teście koniunktury przemysłowej GUS, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, SGGW, Vol. 16(XVI), No. 4.

Zeszyt metodologiczny. Badanie koniunktury gospodarczej (2018). Warszawa: GUS.