CYBERCRIME OF READING INFORMATION OBSTRUCTION UNDER ART. 268 OF PENAL CODE AS A THREAT TO SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND
HSS-okładka-30-2023-04 - part II
pdf

Keywords

cybercrime
information protection
security
penal code

Abstract

This article presents issues that determine the protection of the security of the Republic of Poland against the threats posed by computer crime. In particular, it discusses cybercrime under Art. 268 of the Penal Code. The crime of obstructing the reading of information, regulated by Art. 268 § 2, provides for criminal liability of persons whose conduct prevents or significantly impedes the access of an authorized person to important information stored on an IT data carrier. In Art. 268 § 3 of the Penal Code, however, an aggravated type of crime is provided for, which involves causing significant property damage.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.65
pdf

References

Adamski, A. (2000). Prawo karne komputerowe. Warszawa: C.H. Beck.

Bakalarz, T. (2011). Ochrona wyników badań naukowych. PUG, No. 6.

Janas, P. (2009). Przestępstwo hackingu. Prok. i Pr., No. 10.

Kalitowski, M. (2006). Komentarz do art. 268 k.k. [In:] Górniok, O., ed., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, System Informacji Prawnej LEX.

—— (2016). Art. 268 k.k. Utrudnianie zapoznania się z informacją [In:] Filar, M., ed., Kodeks karny. Komentarz.Warszawa: Wolters Kluwer.

Kamuda, D., Trybus, M. (2013). Przestępstwo wyrządzenia szkody w danych informatycznych z art. 268a k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa informacyjnego RP [In:] Bogdalski, P., Nowakowski, Z., Płusa, T., Rajchel, J., Rajchel, K., eds., Współczesne zagrożenia bioterrrystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Kardas, P. (2000a). Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym. PS, No. 11–12.

—— (2000b). Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Cz.PKiNP, No. 1.

Kłączyńska, N. (2014). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [In:] Giezek J., red., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kozłowska-Kalisz, P. (2015). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [In:] Mozgawa, M., ed., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lach, A. (2020). Art 268 k.k. Niszczenie zapisu informacji [In:] Konarska-Wrzosek V., ed., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Lipiński, K. (2021). Art. 268 k.k. Utrudnianie zapoznania się z informacją [In:] Giezek, J., ed., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Marek, A. (2010). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [In:] Marek, A., ed., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Opitek, P. (2017). Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego. Prok. i Pr., No. 6.

Piórkowska-Flieger, J. (2016). Art. 268 k.k. Utrudnianie zapoznania się z informacją [In:] Bojarski, T., red., Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Radoniewicz, F. (2013). Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu. Pr.w Dział., No. 13.

—— (2016). Artykuł 268 § 2 i 3 k.k. – naruszenie integralności zapisu informacji na informatycznym nośniku danych [In:] Radoniewicz, F., ed., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sakowicz, A. (2013). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji [In:] Królikowski, M., Zawłocki, R., ed., Kodeks karny. Część szczególna, Vol. 2, Komentarz, art. 222–316. Warszawa: C.H. Beck.

Siwicki, M. (2010). Ochrona przed niepożądaną informacją elektroniczną (aspekty prawnokarne). PiP, No. 1.

Stefański, R.A. (2002). Przestępstwo niszczenia dokumentów (art. 276 k.k.). Prok. i Pr., No. 7–8.

Szewc, T. (2007). Informacje niejawne. PPP, No. 1–2.

Wróbel, W., Zając, D. (2017). Komentarz do art. 268 k.k. [In:] Zoll, A., ed., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212–277d. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

LEGAL ACTS

Act of February 17, 2005 on the computerization of the activities of entities performing public tasks (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 57, as amended).

Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 344).

Act of April 19, 1969, Penal Code (Journal of Laws No. 13, item 94, as amended).

Act of June 6, 1997, Penal Code (consolidated text: Journal of Laws of 2022, item 1138, as amended).

CASE LAW

Decision of the Supreme Court of September 29, 2009, WK 15/09, OSNwSK 2009, No. 1, item 1903.

Resolution of the Supreme Court of July 18, 2016, SNO 28/16, LEX No. 2080102.

WEBSITE

https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-14/63626,Udaremnienie-lub-utrudnienie-korzystania-z-informacji-art-268-i-268a.html