HUMAN RIGHTS AND THE IDEA OF NATURAL RIGHTS
HSS-okładka-30-2023-04 - part II
pdf

Keywords

natural rights
human rights

Abstract

Based on the findings of other publications, this paper attempts to assess whether the ideas of natural rights and human rights can be understood as identical. The first part of the paper outlines, from a historical perspective, the idea of natural rights; the second part presents elements of the conception of human rights. The third part sets out arguments against considering these two ideas as equivalent. The assumption that a better understanding of the conception of human rights can be obtained by demonstrating its relationship with other ideas will contribute to achieving the objective.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.73
pdf

References

Beitz, Ch.R. (2009). The Idea of Human Rights. New York: Oxford University Press.

Bounamano, R. (2008). Rights and Subjectivity. A Pre-History of Human Rights. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Brett, A.S. (2003). Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scholastic Thought. New York: Cambridge University Press.

Castro, D. (2007). Another Face of Empire: Bartolomé de Las Casas, Indigenous Rights, and Ecclesiastical Imperialism. Durham: Duke University Press.

Cranston, M. (1983). Are There Any Human Rights? “Daedalus”, Vol. 112, No. 4, “Human Rights”.

Cronin, K. (1992). Rights and Christian Ethics. Canbridge: Cambridge University Press.

Dearden, J.F. (1970). The Modern Quest for Human Rights [In:] Colonnese, L.M., ed., Human Rights and the Liberation of man in the Americas. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Donnelly, J. (1982). Human Rights as Natural Rights. “Human Rights Quarterly”, No. 4.

Dubel, L. (2003). Koncepcja władzy publicznej w ujęciu Jana z Salisbury [w:] Dubel, L., red., Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Dworkin, R. (1978). Taking Rights Seriously. Cambridge: Cambridge University Press.

Freeman, M. (2007). Prawa człowieka, tłum. M. Fronia. Warszawa: Sic!

Haakonssen, K. (1985). Hugo Grotius and the History of Political Though. “Political Theory”, Vol. 13, No. 2, May.

Kolarzowski, J. (2009). Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Langlois, A.J. (2009). Normative and Theoretical Foundations of Human Rights. “Human rights: Politics and practice”, t. 25, 4.

Lowe, E.J. (2005). Locke. London: New York Routledge.

Łuszczyńska, M. (2005–2006). Prawo natury a prawo stanowione – dwa antagonistyczne ujęcia filozofii prawa. “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius”, Vol. 52/53.

Machaj, Ł. (2010). Liberalizm a prawa człowieka. „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. IV (Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka).

Malcolm, N. (2006). Hobbes and Spinoza [In:] Burns, J.H., ed., The Cambridge History of Political Though. 1450–1700, Cambridge: Cambridge University Press.

Nickel, J.W. (2007). Human Rights [In:] Zalta, A.N., ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

—— (2007). Making Sense of Human Rights. Malden–Oxford–Victoria: Blackwell Publishing.

Piechowiak, M. (1997). Pojęcie praw człowieka [w:] Wiśniewski, L., red., Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Rau, Z. (2013). Filozoficzny anarchizm, czyli jak być dobrym obywatelem nieposłusznym państwu i prawu. „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXV, z. 2.

Rommen, H.A. (1998). The Natural Law. A Study in Legal and Social History and Philosophy, tłum. R. Hittinger. Indianapolis: Liberty Found.

Shortall, M. (2009). Human Rights and Moral Reasoning: A Comparative Investigation by Way of Three Theorists and Their Respective Traditions of Enquiry: John Finnis, Ronald Dworkin and Jürgen Habermas, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.

Simmons, A.J. (2001). Human Rights and World Citizenship: the Universality of Human Rights in Kant and Locke [In:] Simmons, A.J., Justification and Legitimacy. Essays on Rights and Obligations. Cambridge: Cambridge University Press.

Sójka-Zielińska, K. (2000). Drogi i bezdroża prawa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.

Stępkowski, A. (2013). Problem „istoty” prawa podstawowego w perspektywie klasycznych teorii prawa podmiotowego. „Zeszyty Prawnicze”, 13.4.

Tierney, B. (1991). Marsilius on Rights. “Journal of the History of Ideas”, Vol. 52, No. 1.

—— (2001). The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150–1625. Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Tuck, R. (2002). Natural Rights Theories. Their origin and development, Cambridge–New York–Oakleigh: Cambridge University Press.

Wiseberg, L.S. (1996). Introductory Essay [In:] Lawson, E.H., Bertucci, M.L., eds., Encyclopedia of Human Rights, New York: Taylor & Francis.

Zajadło, J. (1998). Godność i prawa człowieka (ideowe i normatywne źródła przepisy art. 30 Konstytucji), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. III.