THE ADMINISTRATIVE-LEGAL POSITION OF THE COMMISSION FOR SECURITY AND ORDER
HSS-okładka-31-2024-01
pdf

Keywords

commission for security and order
local government
county
county governor
public administration integration

Abstract

Public safety and order are special goods, being of interest to both national and local government administrations. In local government, a special role is played by the intermediate level of public affairs management; that is, the county (poviat). Tasks in the field of security and order at the county level are carried out mainly by the commission for security and order, which, under current legislation, appears as a multi-member specialized auxiliary body of the head of the county. The purpose of this article is to present the administrative-legal position of the commission for security and order, and to explore its competencies and tasks, as defined in both constitutional law and substantive laws. It also discusses the personnel structure of the commission, the procedure and rules for appointing its members, and the principles of financing its work.

https://doi.org/10.7862/rz.2024.hss.06
pdf

References

Bartoszewicz, J. (1992). Podręczny słownik polityczny. Do użytku posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców. Warszawa: Perzyński, Niklewicz i Spółka.

Czarnow, S. (2003). Zespolenie służb inspekcji i straży powiatowych w kontekście zadań powiatu. „Samorząd Terytorialny”, nr 3.

Florczak-Wątor, M. (2023) [w:] Tuleja, P., red., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jagoda, J. (2009). Powiatowa (miejska) administracja zespolona [w:] Parchomiuk, J., Ulijasz, B., Kruk, E., red., Dziesięć lat reformy administracji publicznej w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jaworski, B., Pietrzkiewicz, A., Żygadło, A. (2020). Administracja bezpieczeństwa w powiecie. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Kaczocha, M. (2023). Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kasiński, M. (1996). Ciągłość funkcji wykonawczej a zakończenie działalności zarządu gminy. „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.

—— (2017). Funkcja policyjna samorządu powiatu – kilka refleksji [w:] Ura, E., Feret, E., Pieprzny, S., red., Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego., Rzeszów-Sandomierz: RS Druk.

Kisiel, W. (2014). Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku: uwagi administratywisty [w:] Czapska, J., red., Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo JAK.

Kotulski, M. (2001). Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jako zadanie samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny”, nr 9.

Kozina, A., Nalepka, A. (1996). Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy. „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.

Kwapisz-Krygel, K. (2014). Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Leoński, Z., red. (1985) [w:] Zarys prawa administracyjnego. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipowicz, I., Niewiadomski, Z., Strzyczkowski, K., Szpor, G. (2004). Prawo administracyjne. Część materialna. Warszawa: LexisNexis.

Łojek, K. (2002). Kształtowanie się samorządowych struktur organizacyjnych właściwych w sprawach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli [w:] Pikulski, S., Pływaczewski, W., Dobkowski, J., red., Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Martysz, C. (2020) [w:] Dolnicki, B., red., Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mazur, K. (2010). Dobra chronione w działalności policji administracyjnej na przykładzie państwowej inspekcji sanitarnej. „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 3.

Mączyński, M. (1998). Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym [w:] Dolata, S., red., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy. Opole: Warda&Kłosowski Consulting.

—— (2007). Powiat w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 6.

—— (2016). Wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym z perspektywy plural policing. „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5.

Niewiadomski, Z. (1998). Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego [w:] Piekara, A., Niewiadomski, Z., Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Okrasa, A., Szafrańska, M. (2009). Komisje bezpieczeństwa i porządku w świetle badań empirycznych [w:] Czapska, J., red., Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo JAK.

Olejniczak-Szałowska, E. (2000). Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny”, nr 12.

Pieprzny, S. (2011). Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

—— (2020). Powiat i gmina w systemie bezpieczeństwa lokalnego – możliwości i ograniczenia. „Studia Iuridica”, nr 85.

Salachna, J.M., Tyniewicki, M. (2024) [w:] Kuklo, M., Lotko, E., Michalczuk, G., Ostrowska, A., Presnarowicz, S., Woltanowski, P., Zawadzka-Pąk, U.K., Salachna, U.K., Tyniewicki, M., Finanse publiczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sarnecki, P. (1999). Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze lokalnych władz publicznych [w:] Czapska, J., red., Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa: Instytut Sprawa Publicznych.

Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2020). Rola Samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.

Szczypta-Kłak, B. (2021). Ocena poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie jarosławieckim w latach 2017–2020. „Współczesne Problemy Zarządzania”, Vol. 9, nr 2.

Weber, E. (2012). Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 63a.

Wincenciak, M. (2023) [w:] Plucińska-Filipowicz, A., Wierzbowski, M., red., Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Żaroń, Z. (2008). Zintegrowany wymiar bezpieczeństwa lokalnego [w:] Osierda, A., red., Bezpieczeństwo lokalne. Zagrożenia, integracja, strategia działania. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.

LEGAL ACTS

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 145).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 127).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 107).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 2001 r., nr 100, poz. 1084).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 12).

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz.U. z 2000 r., nr 66, poz. 799 ze zm.).

JUDICAL DECISIONS

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1992 r., I PRN 52/92, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 5, poz. 96.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 1995 r., SA/Łd 2686/94, „Wspólnota” 1996, nr 48.