FORMS OF PROTECTION AND PRESERVATION OF HISTORICAL CULTURAL HERITAGE (CASE STUDY)
HSS-okładka-31-2024-01
pdf

Keywords

historic preservation
history
digitization
omnidirectional photography
museums

Abstract

A major problem associated with material cultural heritage is the ability to protect and preserve historic movable objects, such as sculptures, paintings, and various works of art. The traditional way has been to amass them in state or private collections, aiming to systematically record, catalog, describe, and photograph them. Due to various circumstances, including acts of theft and warfare, either paper inventories or the artworks themselves have often been lost. The lack of actual catalogs has made it impossible to reconstruct lists of museum objects, including those with significant historical and artistic value, making it difficult to search for and identify them in the future. With technological advances, a variety of media, including modern methods of digitization, have been used to enable universal access to cultural heritage. This article identifies stages in the evolution of the need for preserving and presenting cultural heritage, taking into account the advanced creation of three-dimensional reproduction.

https://doi.org/10.7862/rz.2024.hss.07
pdf

References

Barwik, M., Pasieczny, R. (2012). Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem [In:] Herden, E., Seidel-Grzesińska, A., Stanicka-Brzezicka, K., eds., Dobra kultury w Sieci. Wrocław.

Ciemniewska, J., Pliszka, S. (2016). Analiza odbiorców projektu e-muzea. Użytkownicy Internetu. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa.

Digitalizacja dóbr kultury w Polsce (2015). Warszawa: Raport NIK.

Digitalizacja dóbr kultury w Polsce, Informacja o wynikach kontroli (2015). Warszawa: NIK.

Katalog dobrych praktyk. Digitalizacja obiektów muzealnych (2021). Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Koryś, I. (2015). Udostępnianie w Internecie informacji o zbiorach muzealnych, s. 3, NIMOZ [Access: 25.09.2023]. Access on the internet: https://www.nimoz.pl/files/articles/120/03_Raport_udostepnianie_kolekcji_muzeow_wise.pdf.

Kowalik, W., Komusińska, J., Strycharz, J., Maźnica, Ł. (2016). Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki. Kraków: Warsztat Innowacji Społecznych.

Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 (2022). Warszawa, Kraków: GUS.

Kultura w 2020 r. (2021). Warszawa–Kraków: GUS.

Kuśmirdowicz-Król, A. (2011). Standardy, procedury i inne wyzwania. Prace zespołu ekspertów ds. digitalizacji muzeów NIMOZ. „Muzealnictwo Rocznik”, Vol. 52.

Navarrete, T. (2021). Digitization in museums [In:] Teaching Cultural Economics, Cheltenham.

Piotrowicz, G. (2015), Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Stan na rok 2015, red. G. Piotrowicz. Wrocław: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009–2020 (2009). Warszawa.

Raport o digitalizacji (2009) [Access: 16.07.2023]. Access on the internet: https://nck.pl/badania/raporty/568702448.

TopShow3d [Access: 25.09.2023]. Access on the internet: https://topshow3d.net/en/minitable.

LEGAL ACTS

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r., nr 5, poz. 24 ze zm.).

Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

Zalecenia Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE) [Access: 25.09.2023]. Access on the internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=EN.

Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych 2006/585/WE (Dz.U. UE L z 31.08.2006 r.).

Załącznik Działania priorytetowe i wstępny harmonogram, Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/C 297/01) [Access: 25.09.2023]. Access on the internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52006XG1207(01).

Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/C 297/01) [Access: 25.09.2023]. Access on the internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52006XG1207(01).