THE VOIVODE'S RECOMMENDATION AS A SPECIFIC TOOL FOR SECURITY PROTECTION IN A DUALISTIC MODEL OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND
HSS-okładka-31-2024-01
pdf

Keywords

voivode
voivode’s recommendations
dualism in public administration
decentralization
security protection
protection of public order
local government

Abstract

This paper aims to analyze the problems resulting from the voivode’s use of a recommendation tool issued for local government administration bodies, as well as recommendations issued for local government bodies. It investigates the characteristics of the dualistic system of local administration, along with a discussion of its structure and the importance of the connections resulting from centralization or decentralization. It explores problems related to determining the final nature of orders issued by the voivode for government administrative bodies and local government bodies. The study also encompasses the premises enabling the voivode to issue a recommendation and the positions of representatives of the doctrine on how to understand the concepts of protection of public security and order.

https://doi.org/10.7862/rz.2024.hss.10
pdf

References

Bolesta, S. (1997). Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego. Warszawa.

Chochowski, K. (2019). Samorząd terytorialny w III RP jako element zdecentralizowanej administracji publicznej. „International Journal of Legal Studies”, No. 2(6).

Jakubek-Lalik, J. (2019). Decentralizacja czy recentralizacja? Kilka uwag o regulacji konstytucyjnej i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce [In:] Jaworska-Dębska, B., Olejniczak-Szałowska, E., Budzisz, R., eds., Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce. Warszawa–Łódź.

Karpiuk, M. (2018). Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia. „Zeszyty Naukowe KUL” 60(2018), No. 2 (242).

Kasiński, M. (2012). Dylematy działalności prawotwórczej wojewody [In:] Stahl, M., Duniewska, Z., eds., Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka. Warszawa.

Kawka, W. (1935), Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno.

Kisiel, W., Chmielnicki, P., ed. (2006). Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym [In:] Bandarzewski, K., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. Warszawa.

Kulesza, M. (2002). Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną. „Samorząd Terytorialny”, No. 9.

Leoński, Z. (2004). Nauka administracji. Warszawa.

Leoński, Z., Janku, Z., Szewczyk, M, Waligórski, M.A. (2005). O tzw. Dualistycznym modelu administracji terenowej [In:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Toruń.

Lipowicz, I. (2002). Pojęcie administracji. Administracja publiczna a państwowa [In:] Cieślak, Z., Lipowicz, I., Niewiadomski, Z., Prawo administracyjne, cześć ogólna. Warszawa.

Nowakowski, Z., Pomykała, M., Rajchel, J. (2009). Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego [In:] Rajchel, K., ed., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji. Warszawa.

Pieprzny, S. (2007). Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa.

Polinceusz, M. (2010). Funkcje wojewody. Studium administracyjnoprawne. Rzeszów.

Polinceusz, M. (2015). Rozporządzenia porządkowe wojewody jako narzędzie ochrony bezpiezeństwa. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie”, Vol. 13, 3(32).

Rychlik, J. (2005). Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej [In:] Chmaj, M., ed., Status prawny wojewody. Warszawa.

Starościak, J. (1977). Prawo administracyjne. Warszawa.

Ura, Ed. (1988). Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Rzeszów.

Ura, E. (2003). Bezpieczeństwo i porządek publiczny – historia, teoria, praktyka. Hadle Szklarskie.

Wymyk, P. (2001). Struktura administracji rządowej w województwie. „Samorząd Terytorialny”, No. 11.

LEGAL ACTS

Act of June 5, 1998 on Government Administration in the Voivodeship, Vol. OJ 2001, No. 80, item 872.

Act of 26 April 2007 on Crisis Management, consolidated volume OJ 2023, item 122.

Act of January 23, 2009 on the Voivode and Government Administration in the Voivodeship, consolidated text OJ 2023 item 190.