Conditions and barriers to the development of entrepreneurship in Poland at the local level
HSS-okładka-27-2020-02-inter
PDF

Keywords

entrepreneurship
entrepreneurship barriers
preentrepreneurial behavior

Abstract

Entrepreneurship is a complex and multi-dimensional phenomenon, as evidenced by multiple studies of the subject within the field of economics, as well as other sciences. An important problem in the development of entrepreneurship is identification of barriers that significantly block this process. The main purpose of this study is to present conditions and barriers in the development of entrepreneurship in Poland on a local scale, based on the example of two poviats located in the Podkarpackie voivodeship (Krosno and Jasło poviats). The main methods adopted for the purposes of this study were: desk research method and descriptive and statistical analysis of research results obtained from a diagnostic survey conducted among entrepreneurs operating in Krosno and Jasło poviats. The obtained results were subjected to statistical analysis using descriptive statistics methods, including chi-square independence test (Pearson’s chi-square test). The paper provides findings from the research and a theoretical model describing entrepreneurship and its determinants.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.12
PDF

References

Barwińska-Małajowicz, A. (2016). Przedsiębiorczość absolwentów największych publicznych szkół wyższych w województwie podkarpackim w świetle wyników badań empirycznych. Ostrołęka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4 (23).

Dębska, J., Ślusarczyk, B. (2010). Uwarunkowania przedsiębiorczości we współczesnym procesie gospodarowania [w:] Arent, A., red., Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Frąckiewicz, E., Ćwiertnia, A. (2015). Przedsiębiorczość internetowa polskich MŚP a polityka cyfrowa Unii Europejskiej. „Marketing i Rynek”, nr 10.

Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.

Kumasz, M. (2009). Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pyka, J. (2007). Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Katowice: TNOiK, Oddział w Katowicach.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Zdrajkowska, H., Zakrzewska-Bielawska, A. (2006). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii [w:] Hejduk, J.K., Korczak, J., red., Gospodarka oparta na wiedzy. Koszalin: Monografia Wydziału zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.