Consequences of the liquidation of the bank enforcement title and social expectations
HSS-okładka-27-2020-02-inter
PDF

Keywords

enforcement banking privileges
banking enforcement title
writ of payment order

Abstract

The subject of the article is an analysis of the regulation of the banking enforcement title in the provisions of Polish law, the reasons for its revocation by the Constitutional Tribunal in the judgment of 14.04.2015 and the use of new instruments by banks for the quick and effective recovery of claims from their clients. Considerations are conducted both in the context of the constitutional principle of equality and the principle of "equality of arms" between banks and their clients in court proceedings, as well as social expectations regarding the abolition of banking privileges. The article also analyzes the effects of the repeal on 07.11.2019 of the Article 485 § 3 of the Code of Civil Procedure which constitutes the basis for banks to obtain orders for payment in order for payment based on an excerpt from bank books signed by persons authorized to make statements regarding the property rights and obligations of the bank, which in practice constituted a kind of "new version" of the repealed banking enforcement title.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.19
PDF

References

Bączyk M., Mojak, J., Niezbecka, E. (2000), Kontrowersje wokół bankowego tytułu egzekucyjnego. „Monitor Prawniczy” nr 4, Warszawa: C.H. Beck.

Białas, M., Mazur, Z. (2013), Bankowość wczoraj i dziś. Warszawa: Wyd. Difin.

Bieżuński, P. (2018). W kwestii wznowienia postepowania o nadanie b.t.e. klauzuli wykonalności. „Monitor Prawa Bankowego” nr 5.

Dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. nr 4, poz. 14).

Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. nr 52, poz. 412).

Fojcik-Mastalska, E. (2010) [w:] Fojcik-Mastalska, E., red., Prawo bankowe. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grajewski, A. (2016). Bankowego tytułu egzekucyjnego życie po życiu. „Palestra”, nr 7–8.

Gronkiewicz-Waltz, H. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Wyd. 1. Warszawa: Wyd. C.H. Beck, System Informacji Prawnej „Legalis”.

http://obsil.pl/wp-content/uploads/2018/05/Opinia-z-26-lutego-2018-r.-do-projektu-MS-KPC.pdf

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=957722&sygnatura=V.510.5.2017

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12305652/12474240/12474241/dokument318935.pdf

https://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-8-lutego-2018-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego

Janas, S. (2013). Bankowe tytuły egzekucyjne (wybrane zagadnienia procesowe). „Polski Proces Cywilny” nr 3.

Janiak, A. (2003). Przywileje bankowe w prawie polskim. Kraków: Wyd. Zakamycze.

Janus, P. (2017). Konstytucyjność bankowego tytułu egzekucyjnego. Glosa do wyroku TK z dn. 14.04.2015 r. (P45/12). „Monitor Prawa Bankowego” nr 11.

Jasiecki, A. (2017). Postępowanie nakazowe z powództwa banku (art. 485 § 3 KPC) – do uchylenia czy zmiany (wybrane problemy)?. „Monitor Prawniczy” nr 17.

Kaszubowski, R., Tupaj-Cholewa, A. (2010). Prawo bankowe. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska.

Kryński, B. (2000). Czy Narodowy Bank Polski ma prawo wydawać bankowe tytuły egzekucyjne?. „Prawo Bankowe” nr 5.

Kryński, E. (2007). Bankowy tytuł egzekucyjny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. „Prawo Bankowe” nr 5.

Kurzępa-Dedo, K., Kurzępa, E. (2016). Analiza instytucjonalna ustawy z 19.04.2013r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. „Przegląd Prawa Publicznego” nr 10.

Marciniak, A., Piasecki, K., red. (2016). Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Art. 367–729. Warszawa: Wyd. C.H. Beck, system Informacji Prawnej „Legalis”.

Marszałkowska-Krześ, E., red. (2017). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, System Informacji Prawnej „Legalis”.

Morawski, W. (1996). Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd. SGH.

Piasecki, K., red. (2015). Kodeks postępowania cywilnego. T. III. Komentarz. Art. 730–1088. Wyd. 6. Warszawa: Wyd. C.H. Beck, System Informacji Prawnej „Legalis”.

Pietrzkowski, H. (2009) [w:] Ereciński, T., Komentarz KPC. T. 4. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, sygn. V.7220.64.2017.EG, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG%20roczne%20do%20ZBP%202017%20r..pdf .

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2005 r. P. 10/2005, LexPolonica nr 411562.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia statutu dla banku emisyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 1939 r., nr 46, poz. 296).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1932 r. o wykonywaniu egzekucji z nieruchomości przez Państwowy Bank Rolny (Dz.U. nr 91, poz. 769).

Sikorski, G. (1997). Komentarz do ustawy Prawo bankowe. Sopot: Wyd. Stowarzyszenia Komorników Sądowych „CURRENDA”.

Sura, R. (2016). Glosa do wyroku TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12. Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją, GSP-Prz.Orz. nr 1.

Szpunar, A. (1995). Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 1995 r. II CRN 165/94, PiP nr 9. Turski, P. (2017). BTE – o swoistości stosowania w nowych realiach prawnych. „Monitor Prawa Bankowego” nr 6.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1985 r. III CZP 14/85, OSNC 1985, nr 12, poz. 192.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2010 r. III CZP 6/10, OSNC 2010, nr 9, poz. 120.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1999 r., III CZP 14/99, OSP 2000, nr 3, poz. 41.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2001 r. III CZP 53/01, „Wokanda” 2002, nr 3.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1974 r. III CZP 25/74, OSNC 1975, nr 1, poz. 2.

Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 777).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucji kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych (Dz.U. z 1934 r., nr 109, poz. 973).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1854).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 785).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2386).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1995 r. II CRN 165/94, OSG 1996, nr 2, poz. 14.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, OTK-A 2015/4/46.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (P 7/09), Dz.U. nr 72, poz. 388.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 1995 r. K. 12/93, LexPolonica nr 313979, OTK 1995, nr 1, poz. 14.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005 r., P. 10/2004, LexPolonica nr 373239, OTK-A 2005, nr 1, poz. 7.

Zapadka, P., Mikos-Sitek, A. (2009). Polskie prawo bankowe: wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska.

Zedler, F. (1995). Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.

Zieliński A., red. (2012). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 6 wydanie. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.