THE NEET YOUTH PROGRAM IN THE SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP IN THE LIGHT OF NEW RESEARCH
HSS-okładka-28-2021-01
pdf

Keywords

Unemployed youth
employment services
labor market
NEET

Abstract

This article focuses on unemployed persons who qualify as part of the so-called NEET category (Not in Employment, Education, or Training). These are individuals who are simultaneously not employed, are not receiving education in an education system, and not partaking in additional training courses. NEET status may refer to a person of any age who fulfills the above-noted conditions, but frequently, in research as well as labor market analyses, it is associated with young people. The aim of this article is to present the results of pilot studies conducted on young people who have been classified as being in the NEET category. The article is an introduction to comparative studies that will be conducted in Finland and Poland. As part of the pilot conducted in Poland, the attitudes of the unemployed towards the labor market and education were examined. The material collected allowed for statistical analysis using descriptive statistics. Dependency analyses were also performed. Apart from the technical aspects (the pilot program confirmed the usefulness of the tool and the procedures applied), the study provided an array of information on NEET. The article also uses existing sources, including, above all, statistics kept by Statistics Poland, as well as documents from labor market entities.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.05
pdf

References

Balcerowicz-Szkutnik, M., Wąsowicz, J. (2016). NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej. „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” nr 3.

—— (2017). Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy. „Studia Ekonomiczne” nr 312.

Boryń, M. (2014). Zjawisko NEETs a partycypacja obywatelska młodzieży [w:] Boryń, M., Duraj, B., Mrozowska, S., red. nauk., Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance (2015). Rozszerzenie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – wybrane wskaźniki „Europa 2020” oraz wskaźnik NEET na poziomie województw (NTS 2); podstawowe agregacje z zakresu rynku pracy na podregiony (NTS 3), miasta wojewódzkie, grupy podregionów – etap II. Warszawa: GUS.

Fic, M. (2015). Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzi młodych w Unii Europejskiej. „Problemy Profesjologii” nr 2.

Grotowska-Leder, J. (2018). Podejście dynamiczne w badaniach ludzi młodych z perspektywy rynku pracy aspekty poznawcze i aplikacyjne. „Rocznik Lubuski” nr 44 (1).

Liszka, D., Walawender, P. (2018). NEET young people – the concept’s presence in the European Union’s Youth employment policy and why it is so problematic. “Humanities and Social Sciences” nr 4 (23). DOI: 10.7862/rz.2018.hss.77.

Marczak, K., Turek, D., Wojtczuk-Turek, A. (2015). Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Mirończuk, J. (2014). NEET – zjawisko i problem społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej. „Przegląd Zachodniopomorski” nr 3 (1).

Nagel, K. (2013). Wpływ kryzysu na sytuację osób młodych na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów. „Humanities and Social Sciences” nr 4 (18).

Oloffson J., Wadensjö E. (2012). Youth, Education and Labour Market in the Nordic Countries: Similar But Not the Same. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.

Pańkow, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Saczyńska-Sokół, S., Łojko, M. (2016). Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie” nr 108.

Szcześniak, M., Rondón, G. (2011). Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” nr 3 (18).