STEREOTYPES IN MANAGEMENT – DOES LEADERSHIP HAVE A GENDER?
HSS-okładka-28-2021-01
pdf

Keywords

Leadership
gender
gender stereotype
management

Abstract

The aim of this article is to indicate the role of gender stereotypes in management and their significant impact on the perception of leaders and on the management styles of organizations, depending on the gender of the leader. Although the topic has been explored by researchers and practitioners for years, it still seems important from the perspective of leaders’ career paths. In this context, the present article attempts to review and analyze the past literature on gender stereotypes and their differences, similarities, and perceptions in relation to leadership styles. Research shows that gender patterns influence the perception of leaders by employees, as well as by leaders themselves. Women and men in managerial positions tend to perform their roles differently, the reasons for this being attributable to the internalization of gender roles defined by gender stereotypes. Therefore, it is critical for organizations to incorporate gender diversity management in the workplace.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.10
pdf

References

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna – serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.

Babiak, J., Bajcar, B., Borkowska, A. (2017). Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich – wyolbrzymione czy niedoszacowane różnice? “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 1(114).

Bass, B.M. (1997). Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend Organizational and National Boundaries? “American Psychologist” No. 52.

Butterfield, D. A., Parent, J. D. (2002). Gender and managerial stereotypes: Have the times changed?”Journal of Management” No. 28.

Croson, R., Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. “Journal of Economic literature” No. 47(2).

Cuadrado, I., Navas, M., Molero, F., Ferrer, E., Morales, J.F. (2012). Gender Differences in Leadership Styles as a Function of Leader and Subordinates' Sex and Type of Organization. “Journal of Applied Social Psychology” No 42 (12).

Czerw, A., Babiak, J. (2010). Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 6(77).

Deaux K., Lewis L. (1984). The structure of gender stereotypes. Interrelationship among components and gender label. “Journal of Personality and Social Psychology” No. 46.

Delloite (2012). Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? [Access: 18.12.2019]. Access on the internet: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Deloitte_Kobiety_ Wladza_2012.pdf

Duncan, A., Cassells, E. (2019). Gender Equity Insights 2019: Breaking through the Glass Ceiling, BCEC [Access: 04.01.2020]. Access on the internet: https://bcec.edu.au/publications/gender-equity-insights-2019-breaking-through-the-glass-ceiling/

Dźwigoł-Barosz, M. (2015). Lider a płeć. “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” nr 78 (1928).

—— (2018) Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem przez współczesnego menedżera, VI Sympozjum Naukowe ”Ukraina – Polska – współpraca synergetyczna”, Ukraina.

Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). Finding gender advantage and disadvantage: Systematic research integration is the solution. “Leadership Quarterly” No. 14. DOI: 10.1016/ j.leaqua.2003.09.003.

Eagly, A.H., Nater, Ch., Miller, D. I., Kaufman M., Szczesny, S. (2019). Gender Stereotypes Have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls From 1946 to 2018. American Psychologist Advance online publication (No Pagination Specified). DOI: 10.1037/amp0000494.

European Institute for Gender Equality (EIGE, 2019). Gender Equality Index 2019. Work-life balance (domain: power and work). Access on the internet: https://eige.europa.eu/

Eurostat (2019). “8 March 2019: International Women’s Day. Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman… … even less in senior management positions” Vol 43, 7 march [Access: 20.12.2019]. Access on the internet: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643473/3-07032019-BP-EN.pdf/e7f12d4b-facb-4d3b-984f-bfea6b39bb72

Franke, G. (1997). Gender Differences in Ethical Perceptions of Business Practices: A Social Role Theory Perspective. “Journal of Applied Psychology” nr 82(6). DOI: 10.1037/0021-9010.82.6.920.

Fritz, C., van Knippenberg, D. (2019). Gender and Leadership Aspiration: Supervisor Gender, Support, and Job Control. “Applied psychology: an international review” nr 0 (0). DOI: 10.1111/apps.12197.

Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Boston: Harvard Business School.

Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Górska A. M. (2016). Gender Differences in Leadership. “Studia i Materiały” No. 1(20)

Grant T. (2019). Women in Business: Building a Blueprint for Action [Access: 04.01.2020]. Access on the internet: https://www.grantthornton.global/globalassets/global-insights---donot-edit/2019/women-in-business/gtil-wib-report_grant-thornton-spreads-low-res.pdf

Griffin, R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Hisrich, R., Brush, C. (1984). The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. “Journal of Small Business Management” No. 22 (1).

Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015). Raport “Why Diversity Matters” [Access: 10.12.2019]. Access on the internet: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Organization/Our%20Insights/Why%20diversity%20matters/Why%20diversity%20matters.ashx

Kisielnicki, J. (2005). Encyklopedia biznesu. Warszawa: Fundacja Edukacja.

Kowalski, J. K. (2011). Kobiety brylują w biznesie. Przybywa też pań, które przynoszą do domu więcej pieniędzy niż mężowie [Access: 17.12.2019]. Access on the internet: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety_bryluja_w_biznesie_przybywa_tez_pan_ktore_przynosza_do_domu_wiecej_pieniedzy_niz_ich_mezowie.html

Koźmiński A., Piotrowski W. (2000). Zarządzanie – teoria i praktyka. Warszawa: PWN

Królikowska, S., (2011). Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, „Nowiny Lekarskie” nr 80(5).

Leithwood, K., Jantzi, D. (2005). A Review of Transformational School Leadership Research 1996–2005. “Journal Leadership and Policy in Schools” No. 4(3). DOI: 10.1080/15700760500244769.

Listwan, T. (1995). Kształtowanie kadry liderskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry

Lyness, K. S., Heilman, M. E. (2006). When Fit is Fundamental: Performance Evaluation and Promotions of Upper Level Female and Male Managers. “Journal of Applied Psychology” No. 91. DOI: 10.1037/0021-9010.91.4.777.

Lipińska-Grobelny, A., Katarzyna Gorczycka, K. (2011). Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej. “Przegląd Psychologiczny” nr 54(2).

Majcher, M. (2012). Próba uchwycenia wizerunków płci i ich przemian: Cechy przypisywane kobietom i mężczyznom oraz ich miejsce wśród pożądanych cech Ja. Praca doktorska. Repozytorium UW [Access: 10.01.2020]. Access on the internet: http://depotuw.ceon.pl/handle/item/163

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie, a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Żak.

—— (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (wyd. II). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

—— (2005). Osobowość kobiet i mężczyzn w rozwoju: różnice generacyjne i kulturowe. “Psychologia Rozwojowa” nr 10 (2).

Mandrysz, W. (2003). Płeć: między biologią a kulturą. “Pisma Humanistyczne” nr 5.

McCleskey, J. A. (2014). Situational, Transfomational, and Transactional Leadership and Leadership Development.”Journal of Business Studies Quarterly” No. 5(4).

Moczydłowska, J. (2017a). Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4(116–117).

—— (2017b). Płeć osób na stanowiskach kierowniczych a efektywność zarządzania. “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” nr 18(11).

Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Mrówka R. (2010). Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Newport, F. (2001). Americans see women as emotional and affectionate, men as more aggressive: Gender specific stereotypes persist in recent Gallup poll [Access: 10.01.2020]. Access on the internet: https://news.gallup.com/poll/1978/americans-see-womenemotional-affectionate-men-more-aggressive.aspx

Oleksyn. T., Oleksyn, A. E. (2008). Menedżerowie a liderzy. “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4.

Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin

Piskorz, Z. (2012). Style kierowania – ile ich jest? “Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 249.

Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków. “Polskie Forum Psychologiczne” nr 22.

Stoner, J. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kubiak, H. (1993). Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa, “Przegląd Polonijny” nr 4.

Sebastian, J., Moon, J. (2017). Gender Differences in Participatory Leadership: An Examination of Principals’ Time Spent Working with Others. “International Journal of Education Policy & Leadership” nr 12(8). DOI: 10.22230/ijepl.2017v12n8a792.

Sule, A., Seda, E., Kubilay, E., Loranth, G. (2019). Understanding Gender Differences in Leadership. “Economic Journal”. DOI: 10.1093/ej/uez050.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2001). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Van Engen, M.L., Willemsen, T.M. (2004). Sex and leadership styles: A meta-analysis of research published in the 1990s. “Psychological Reports” No. 94(1). DOI: 10.2466/pr0.94.1.3-18.

Żukowski, P., Galla, R. (2009). Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją, “Problemy Profesjologii” nr 1.