POSSIBLE MEANS OF ESCAPE FOR EVACUATION FROM DANGEROUS LOCATIONS VS. THE SAFETY OF THE OCCUPANTS OF THESE PLACES. SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON THE EXAMPLE STUDENT SURVEY AT THE RZESZÓW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
HSS-okładka-28-2021-02
pdf

Keywords

evacuation from buildings
emergency exits
sociological research
disaster
fire
terrorist attack

Abstract

The aim of this paper is to analyse Rzeszów University of Technology students’ familiarity with the emergency exits in the buildings where they attend classes and their knowledge of the evacuation routes from these buildings in the event of a construction disaster, fire, terrorist attack, or other possibly dangerous phenomenon. The analyses described are based on scientific research carried out on a population of 249 university students, to whom a survey regarding this subject was administered. Study findings indicated that respondents' familiarity with emergency exit locations in buildings and knowledge of emergency evacuation procedures for public utility buildings were at a very low level. It is therefore recommended that efforts aimed at ensuring student preparedness should evacuation from university buildings be necessary be increased and that university threat alert systems be improved.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.15
pdf

References

Barć, M. (2017). Zarządzanie ewakuacją ludności i mienia podczas zagrożeń niemilitarnych przez oddziały i pododdziały sił zbrojnych RP. „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, 9th Volume (45). No. 2.

Brushlinsky, N., Sokolov, S., Wagner, P. (2010). Humanity and Fires. Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa.

Brushlinsky, N., Sokolov, S., Wagner, P. (2016). Ryzyko pożarowe i zapobieganie pożarom dzisiaj i prognozy na przyszłość [In:] Guzewski, P., Wróblewski, D., Małozięć, D., ed., Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. 2nd Volume. Józefów: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Emergency Evacuation Framework. (2018). Department of Police. Fire and Emergency Management, Tasmanian Government, Hobart.

Filaber, J. (2015). Ewakuacja osób niepełnosprawnych w sytuacji kryzysowej [In:] Giełda, M., Raszewska-Skałecka, R., ed., Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: E-Wydawnictwo.

Gil, Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Głogowska, P., Zdrojewska, P., Wagner, H. (2016). Ewakuacja i jej aspekty w ujęciu teoretycznym. „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, No. 1.

Greń, J. (1975). Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa: PWN.

Grocki, R. (2014). Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia. Warszawa: Difin.

Kaczmarek, T. T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.

Kosiorek, M. (2015). Ochrona przeciwpożarowa. Oddziaływania pożaru na użytkowników i konstrukcję. Part 1. Builder. No. 10.

Masłowska-Szczerba, M. (2015). Ewakuacja – pojęcie, zasady i podstawy prawne. „Ostry Dyżur”, 8th Volume. No. 2 (38).

Mroczko, F. (2012). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

NHS England Emergency Preparedness. Resilience and Response (EPRR). Planning for the Shelter and Evacuation of People in Healthcare Settings. (2015). Prescot: Mersey Care NHS Fundation Trust.

Pałubicka-Florczak, E., Borucka, A. (2010). Ewakuacja obiektów oświatowych: procedury, zadania oraz ćwiczenia ewakuacyjne. Poznań: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Planning Considerations. Evacuation and Shelter-in-Place Guidance for State. Local. Tribal and Territorial Partners. (2019). New York: Department of Homeland Security. US Federal Emergency Management Agency.

Porowski, R. (2016). Naukowe metody wspomagające proces ustalania przyczyn powstawania pożarów [In:] Guzewski, P., Wróblewski, D., Małozięć, D. (ed.), Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. 2nd Volume. Józefów: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Przeworski, K. (2002). Ewakuacja jako sposób ochrony ludności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Sawicki, T. (2008). Badanie przyczyn pożarów. Mini słownik. Katowice: Wydawnictwo Elamed. Katowice.

Sawicki, T. (2004). Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru. „Bezpieczeństwo Pracy”, Nr 7–8.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa (2008). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.

The MEND Guide. Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters. Pilot Document. (2014). London: Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster.

Woźny, A., Saja, P., Dobosz, M., Pacana, A., Zawada, M. (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych. „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”, Nr 71.

Wróblewski, D., ed. (2015). Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych stanowisk. Józefów: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. Państwowy Instytut Badawczy.

Guidelines of the Chief of National Civil Defence of the Act of 17 November 2008 on procedures of evacuation of people, animals and property in case of massive threat.