USE OF PROJECT MANAGEMENT IN CREATING AND DEVELOPING A START-UP
HSS-okładka-28-2021-02
pdf

Keywords

project management
start-up
management
methodology project management

Abstract

This article’s purpose is to present the assumptions underlying an integrated, agile-line approach to management of a start-up project and to propose a model for the management of such an innovative project. In addition to the theory related to project management and start-ups, this article discusses existing project management methods and their uses and compares them with typical needs of start-ups. To analyse the above-mentioned goal and yield reliable research results, a qualitative method was used, i.e., interviews with specialists and practitioners from the project management and start-up industries. As a result of the research, a model is proposed, including its phases and documents and tools necessary to each phase. Future research should be developed in a practical direction, i.e., it should be based on failed start-ups.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.17
pdf

References

Arundale, K. (2007). Raising Venture Capital Financing in Europe. London: Kogan Page.

Balcerowicz-Szkutnik, M., Sroka, A. (2020). Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne, metody i modele w rozwoju regionów. Katowice: Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Baron, R. A., Henry, R. A. (2011). Entreprensurship: the Genesis of organisations. Washington: American Psychological Association.

Beausoleil, A. (2018), Revisiting_Rogers_the_diffusion_of_his_innovation. Toronto, Rotman School of Management, Nr 6/4.

Berkun, S. (2006) Sztuka zarządzania projektami. Warszawa: Onepress.

Blank, S. (2010). What’s A Startup? First Principles. Gliwice: Helion.

—— (2013). Podręcznik Start-upu. Gliwice: Helion.

Brzeziński, N. (2009) Organizacja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: IBS.

Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner&Ska.

Cheng, C., Lai, M., Wu, W., (2008). Exploring the impact of innovation strategy on R&D employees job satisfaction: a mathematical model and empirical research, Nr 30.

Chmielarz, W. (2012). Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi. “Problemy Zarządzania”, Nr 38/3.

Floridi, L. (2005). Is semantic information meaningful data?.“Philosophy and Phenomenological Research” No. 70/2.

Hua, S., Wemmerlov, U., (2006). Product change intensity, product advantage, and market performance: an empirical investigation of the PC industry. “Journal of Product Innovation Management”, No. 23.

Kałowski, A., Wysocki, J. (2017). Start-up, a uwarunkowania sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. “Studia Oeconomica Posnaniensia”, Nr 270/9.

Kubera, G. (2016). Stwórz jednorożca. Gliwice: One Press.

Maduss, B. J. (2006). Handbuch Projekt management. Stuttgart: Schaffer – poeschelVerlage.

Małyszek, E. (2018). Zarządzanie projektami w mikro i małych przedsiębiorstwach [Access: 22.11.2020 r.].

Orbik, Z. (2017). Test analysis of the concept of innovation. “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Nr 105/1980.

Hillemane, M., Satyanarayana, B. S., Chandrashekar, D. (2019). Technology business incubation for start-up generation: A literature review toward a conceptual framework. “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, Nr 7.

Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sońta-Drączkowska, E. (2018). Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji. Warszawa: PWE.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2010). Roczniki psychologiczne. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL & Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Szmigiel, K., Strojny, J. (2015). Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Wijmans, H. (2001). Creating New Products. New Yersey: Prentice Hall.

Wirkus, M. (2014). Zarządzanie projektem. Warszawa: PWE.

Wirkus, M., Zejer, P. (2017). Uwarunkowania zastosowania metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Wziątek-Kubiak, A. (2011). Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność. Dąbrowa Górnicza:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Project management Institute (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. NewtonSquare.

Start-up Latin America 2016: building an innovative future (2016). Paris: OECD [Access: 22.11.2020].

www.system-kanban.pl [Access: 17.10.2020].