Relationship between psychosocial working conditions and the entrepreneurial intentions of students
HSS-okładka-27-2020-02-inter
PDF

Keywords

business
entrepreneurial intentions
entrepreneurship
psychosocial working
conditions

Abstract

The present article describes research findings about students’ entrepreneurial intentions, defined as an intention of starting one’s own business. The main purpose of the research was to identify the relation between the assessment of entrepreneurial work and entrepreneurial intentions. In addition, the research assessed the psychosocial risks related to working as an entrepreneur and examined key individual and socio-demographic variables related to attitudes regarding entrepreneurial work. The results showed that participants believe that entrepreneurial work has a high level of psychosocial risk. The results also showed that there are some weak yet statistically significant correlations between the index of entrepreneurial psychosocial working conditions and the level of intention of starting one’s own business and the probability of becoming an entrepreneur within five years.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.24
PDF

References

Arent, A., Walczyna, A. (2014a). Środowisko uczelni a postawy przedsiębiorcze studentów – wyniki badań pilotażowych. „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy” 3(27).

—— (2014b). Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań pilotażowych [w:] Bojar, E., Żminda, T., Bis, J., red., Region i edukacja a procesy rozwojowe. Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej.

—— (2018). Wybrane cechy demograficzne i indywidualne a intencje przedsiębiorcze studentów. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie” 132.

Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barba-Sánchez, V., Atienza-Sahuquillo, C. (2017). Entrepreneurial motivation and self-employment: evidence from expectancy theory. “International Entrepreneurship and Management Journal” 13(4).

Basińska, B. (2005). Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw [w:] Walczak-Duraj, D., red., Humanizacja wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych.Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Biegańska, K. (2008). Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologia” 12.

Cieślak, R., Widerszal-Bazyl, M. (2000). Psychospołeczne warunki pracy. Podręcznik do kwestionariusza. Warszawa: CIOP-PIB.

Cox, T., Griffiths, A., Rial-Gonzalez, E. (2006). Badania nad stresem związanym z pracą. Belgia: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Derbis, R., Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. „Czasopismo Psychologiczne” 17(2).

Dudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D., Hanke, W. (2004). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny pracy im. Prof. J. Nofera.

Fila, M.J. (2016). The job demands, control, support model: Where are we now?. “International Journal for Research in Management” 1(1).

Gasse, Y., Tremblay, M. (2011). Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students in Seven Countries. “International Journal of Business” 16(4).

Hassard, J., Teoh, K.R.H., Visockaite, G., Dewe, P., Cox, T. (2018). The cost of work – related stress to society: A systematic review. “Journal of Occupational Health Psychology” 23(1). DOI: 10.1037/ocp0000069.

Jabłkowska, K., Borkowska, A. (2005). Ocena nasilenia stresu w pracy a cechy zespołu wypalenia zawodowego u menedżerów. „Medycyna Pracy” 56(6).

Kaczmarska, A., Curyło-Sikora, P. (2016). Problematyka stresu – przegląd koncepcji. „Hygeia Public Heath” 51(4).

Kowal, J. (2011). Statystyka opisowa w zarządzaniu [w:] Knecht, Z., red., Zarządzanie przedsiębiorcze. Wrocław: WSZE.

Królikowska, S. (2011). Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologika” 39.

Krueger, N.F., Reilly, M.D., Carsrud, A.L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. “Journal of Business Venturing” 15.

Leka, S., Griffiths, A., Cox, T. (2003). Work Organization & Stress. Warszawa: CIOP-PIB. Liñán, F., Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. “International Entrepreneurship and Management Journal” 11(4).

Lubrańska, A. (2016). Wartości cenione w pracy zawodowej – różnice międzypokoleniowe. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 3–4 (110–111).

Lüthje, Ch., Franke, N. (2004). Entrepreneurial Intentions of Business Students: A Benchmarking Study. “International Journal of Innovation and Technology Management” 1(3).

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość – popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.

Mills, C.E., Pawson, K. (2006). Enterprising talk: a case of self construction. “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 12(6).

Mockałło, Z., Widerszal-Bazyl, M. (2018). Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” 10(565).

Mościcka-Teske, A., Potocka, A. (2014). Skala Ryzyka Psychospołecznego. Budowa i zasady stosowania. Gdańsk: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

—— (2016). Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w Polsce. „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” 70. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2016.070.10.

Orlak, K., Gołuch, D., Chmielewski, J. (2014). Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących. Warszawa: Stowarzyszenie Zdrowa Praca.

Piróg, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. „Przedsiębiorczość i Edukacja” 10.

Potocka, A. (2012). Narzędzia kwestionariuszowe stosowane w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych – przegląd metod. „Medycyna Pracy” 63(2).

Potocka, A., Waszkowska, M. (2013). Zastosowanie modelu „Wymagania pracy – zasoby” do badania związku między satysfakcją zawodową, zasobami pracy, zasobami osobistymi pracowników i wymaganiami pracy. „Medycyna Pracy” 64(2).

Schaufeli, W.B., Taris, T.W. (2014). A Critical Review of the Job Demands – Resources Model: Implication forImproving Work and Health [In:] Bauer, G.F., Hämmig, O., ed., Bridging Occupational, Organizational and Public Health. A Transdisciplinary, Springer.

Sieger, P., Fueglistaller, U., Zellweger, T. (2011). Entrepreneurial Intentions and Activities of Students across the World. Swiss: University of St. Gallen.

Solesvik, M.Z. (2013). Entrepreneurial motivations and intentions: investigating the role of education major. “Education + Training” 55(3).

Syper-Jędrzejak, M. (2014). Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera. „Humanizacja Pracy” 4(278).

Walczyna, A., Arent, A., (2014). Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych. „Modern Management Review” 4(XIX). DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.60.

Widerszal-Bazyl M. (2009). Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy. „Bezpieczeństwo Pracy” 06(423).

—— (2017). Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ) – właściwości psychometryczne wybranych skal w polskiej wersji. „Medycyna Pracy” 68(3). DOI: 10.13075/mp.5893.00443.

Wróblewska, V. (2013). Źródła stresu w pracy zawodowej menedżerów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 25(98).

CIOP-PIB, (2009). Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników. Warszawa: CIOP-PIB.

Żemigała, M. (2007). Czynniki stresu w zarządzaniu firmą. „Bezpieczeństwo Pracy. Naukai Praktyka” 3(426).