DISTURBED BONDS – CONSEQUENCES FOR MENTAL HEALTH OF A CHILD
HSS-okładka-28-2021-03
pdf

Keywords

disturbed bonds
child's mental health
psychosocial development
a typology of attachment disorders

Abstract

The article is a theoretical analysis of consequences arising from shaping disturbed bonds for the mental health of a child. It describes a typology of attachment disorders and indicates their consequences for the psychosocial development of a child and an adolescent in terms of psychosocial development, regulation of emotions, motivation, and cognitive skills. This knowledge may be an important element in the prevention of disturbances in the emotional development of children and their possible treatment. Bonds are a relatively permanent construct, significantly affecting a child's mental health, however, they may change as a result of a change in their relationship with the primary caregiver and a better adjustment between them, appropriate responses to the child's needs, or worsening of these relationships. Particular attention in prevention of mental health disorders in children should be paid to the abilities and limitations of cooperation among professionals of different fields: judges, experts, advisors, mediators and therapists.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.21
pdf

References

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka [Psychology of Human Development]. Poznań: Zysk i S-ka.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie [Attachment]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju [Social Psychology of Development]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia [Psychopathology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cierpiałkowska, L. Górska, D. (2017). Psychologia zaburzeń osobowości [Psychology of Personality Disorders [In:] Cierpiałkowska, L. Sęk, H., ed., Psychologia kliniczna. [Clinical Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 281–304.

Cholewa, K., Krzywicka, L., Jadczak-Szumiło, T. (2008). Przywiązanie [Attachment]. Unpublished workshops materials for foster families.

Czerederecka, A. (2010). Potrzeba profesjonalnej dyskusji na temat PAS [The Need of Professional Discussion on PAS]. “Psychiatria Polska” [Polish Psychiatry], No 44, 1.

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska L. (2020). Psychopatologia rozwojowa [Development Psychopathology]. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży. [Integrating Approach to Health and Disorders in Children and Adolescents] [In:] Grzegorzewska, I, Cierpiałkowska, L., Borkowska, A., ed., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [Clinical Psychology of Children and Adolescents]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 137–164.

Grzegorzewska, I., Pisula, E., Borkowska, A. R. (2017). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [Clinical Psychology of Children and Adolescents] [In:] Cierpiałkowska, L., Sęk, H., ed., Psychologia kliniczna [Clinical Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 451–498.

http://www.teczaserc.pl/files/98_Zesp%C3%B3%C5%82%20zaburzenia%20wi%C4%99zi.pdf [Access: 20.06.2020].

Namysłowska, I. (2015). Psychiatria dzieci i młodzieży [Child and Adolescent Psychiatry]. Warszawa: PZWL.

Namysłowska, I., Heitzman, J., Siewierska, A. (2009). Zespół Gardnera – zespół oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS). Rozpoznanie czy rzeczywistość rodzinna? [Garnder’s Syndrome – Alienation from the Secondary Parent Syndrome (PAS) Diagnosis or a Family Reality?]. „Psychiatria Polska” [Polish Psychiatry] No. 1(43).

Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje [Understanding Emotions]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rajewska-Rynkowska, K. (2005). Przywiązanie i trauma a psychopatologia [Attachment and Trauma and Psychopathology] [In:] Cierpiałkowska, L., Gościniak, J., ed., Współczesna psychoanaliza: Modele konfliktu i deficytu [Contemporary Psychoanalysis: Models of Conflict and Deficit]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, p. 223–246.

Pużyński, S., Wciórka, J. (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne [Clinical Classification of Mental Disorders and Behaviour Disorders in ICD-10. Clinical Descriptions and Diagnostics Indications. Kraków: Vesalius.

Sęk, H. (2016). Psychologia zaburzeń osobowości [Psychology of Personality Disorders, [In:] Cierpiałkowska, L. Sęk, H., ed., Psychologia kliniczna. [Clinical Psychology], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 347–263.

Zielona-Jenek, M. (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków [Questioning of Minors]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.