FINANCIAL SITUATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL UNITS – A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLISH VOIVODESHIPS
HSS-okładka-29-2022-03
pdf

Keywords

financial situation
sustainable development
voivodeships in Poland
a multidimensional comparative analysis
synthetic measure
ranking
classification

Abstract

This paper compares and statistically evaluates two complex phenomena emerging from the example of Polish voivodeships in the years 2017-2019: the resulting financial situation and the level of sustainable development. The authors applied a model-free research method of linear ordering for objects, taking into account the dynamics of this approach. Through this method, the authors determined the financial situation and sustainable development of Polish voivodeships by using the values of synthetic measures. The results of the study confirm previous findings about differentiation of Polish voivodeships as regards to both their financial situations and their levels of sustainable development. Conclusions from this study may be the basis for comparison between the territorial units examined, helping future policy makers choose rationally. The methodological approach has great practical value, and might be used in comparative research: e.g., by territorial units in different countries to determine their own financial situations and levels of sustainable development.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.18
pdf

References

Alaimo, L.S. (2018). Sustainable development and national differences: an European crossnational analysis of economic sustainability. “RIEDS Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica-Italian Review of Economics. Demography Stat.”,72(3).

Alaimo, L.S., Maggino, F. (2020). Sustainable development goals indicators at territorial level: conceptual and methodological issues – the Italian perspective. “Social Indicators Research”,147(2). DOI: 10.1007/s11205-019-02162-4.

Atstaja, D., Susniene, R., Jarvis, M. (2017). The role of economics in education for sustainable development; The Baltic States’ experience. “International Journal of Economic Sciences”, 6(2).

Barbier, E.B. (2016). Sustainability and development. “Annual Review of Resource Economics”, 8.

Bond, R., Curran, J., Kirkpatrick C., Lee, N., Francis, P. (2001). Integrated impact assessment for sustainable development: A case study approach. “World Development”, 29.

Borys, T. (2005). Indicators for sustainable development – polish experiences. Warszawa–Białystok.

—— (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. „Problemy Ekorozwoju”, 6(2), 7.

Byrne, J., Glower, L. (2002). ‘A Common Future or Towards a Future Commons: Globalization and Sustainable Development since UNCED’. “International Review for Environmental Strategies”, 3(1).

Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: PWN.

Bullmann, U. (2015). The Politics of the Third Level [In:] Jeffery, C., ed., The Regional Dimension of the European Union: Towards a Third Level in Europe? New York: Routledge.

Ciegis, R., Ramanauskiene, J., Startiene, G. (2009). Theoretical reasoning of the use of indicators and indices for sustainable development assessment. “Engineering Economics”, No. 3.

Clark, B.Y. (2015). Evaluating the Validity and Reliability of the Financial Condition Index for Local Governments. “Public Budgeting & Finance”, 66.

Cohon, J.L. (2003). Multiobjective Programming and Planning, Dover Publications. New York: Mineola.

Czudec, A., Zając, D. (2021). Economic Effects of Public Investment Activity in Rural Municipalities of Eastern Poland. “Economy of Regions”, Vol. 17, No. 2.

Dahl, A.L. (2007). Integrated Assessment and Indicators. Eds. Hak, T., Moldan, B., Dahl, A.L. Measuring progress towards sustainability: assessment of indicators. A Project of SCOPE, the Scientific Committee on Problems of the Environment, of the International Council for Science. Washington, DC.

Dworakowska, M. (2013). Zarządzanie finansami miast na prawach powiatu. „ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, No. 64/2.

Działo, J. (2012). Dlaczego trudno jest prowadzić „dobrą” politykę fiskalną? „Gospodarka Narodowa”, No. 1–2.

Fura, B. (2015). Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 44, cz. 1.

—— (2020). Wpływ inicjatyw środowiskowych na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gelder, S. (2005). The new imperatives for global branding. Strategy, creativity and leadership, “Brand Management”, Vol. 12, No. 5.

Gibney, J. (2012). Leadership of place and the dynamics of knowledge [In:] Sotarauta, M., Horlings, L., eds., Leadership and Change in Sustainable Regional Development. Publisher: Routledge.

Giddings, B., Hopwood, B., O’Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. “Sustainable Development”, 10.

Giorgetta, S. (2002). The Right to a Healthy Environment, Human Rights and Sustainable Development. “International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics”, No. 2.

Grzebyk, M., Stec, M. (2015). Sustainable development in EU countries: concept and rating of levels of development. “Sustainable Development”, Vol. 23, issue 2. DOI: 10.1002/sd.1577.

Gupta, J. (2002). Global sustainable development governance: Institutional challenges from a theoretical perspective. “International Environmental Agreements”, 2(4).

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. „Przegląd Statystyczny”, nr 4.

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-do-oceny-sytuacji-finansowej-jednosteksamorzadu-terytorialnego-w-latach-2017-2019

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Ihlen, Q., Roper, J. (2014). Corporate report on sustainability and sustainable development: we have arrived. “Sustainable Development”, 22.

Kiselakova, D., Stec, M., Grzebyk, M., Sofrankova, B. (2020). A multidimensional evaluation of the sustainable development of European Union countries – an empirical study. “Journal of Competitiveness”, 12(4). DOI: 10.7441/joc.2020.04.04.

Kukuła, K. (2000). Metoda Unitaryzacji Zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łuczak, A., Just, M. (2021). Sustainable development of territorial units: MCDM approach with optimal tail selection. “Ecological Modelling”, Vol. 457.

Maggino, F., Alaimo, L.S. (2021). Complexity and wellbeing: measurement and analysis, L. Bruni, A. Smerilli, D. De Rosa (eds.), A Modern Guide to the Economics of Happiness. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: 10.4337/9781788978767.00016.

Malina, A., Zeliaś, A. (1997). O budowie taksonomicznej miary jakości życia. SKiAD PTS. „Taksonomia”, z. 4.

—— (1998). On Building Taxonometric Measures on Living Conditions. “Statistics in Transition”, nr 3.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.

Pawlewicz, K., Pawlewicz, A. (2020). Interregional Diversity of social capital in the context of sustainable development-a case study of Polish voivodeships. “Sustainability, 12.

Poskrobko, B. [ed.] (2007). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE.

Poniatowicz, M. (2016). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. „Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 1.

Raszkowski, A., Bartniczak, B. (2018). Towards Sustainable Regional Development: Economy, Society, Environment, Good Governance Based on the Example of Polish Regions. “Transformations in Business & Economics”, Vol. 17, No. 2(44).

Rogall, H. (2009). The economics of sustainable development will give up economic thinking – a new content in economic science. “Economic Management Journal”, 29.

Sneddon, C., Howarth R.B, Norgaard, R.B. (2006). Sustainable development in a postBrundtland world. “Ecological Economics”, 57.

Sotarauta, M., Horlings, L., Liddle, J. [eds.] (2012). Leadership and Change in Sustainable Regional Development. New York: Routledge.

Stec, M. (2018). Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski z uwględnieniem dokładności danych statystycznych. „Humanities and Social Sciences, 23(25(2)).

—— (2021). Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych. Wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski. Warszawa: Wyd. CeDeWu.

Stec, M., Grzebyk, M. (2018). The implementation of the Strategy Europe 2020 objectives in European Union countries: the concept analysis and statistical evaluation. “Quality and Quantity. International Journal of Methodology”, Vol. 52(1). DOI: 10.1007/s11135-016-0454-7.

Taylor, B. (2014). Who wants to give forever? Giving meaning sustainability in development. “Journal of International Development”, 26.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

Wang, X., Dennis, L., Tu, Y.S. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. “Public Budgeting & Finance”, 27(2), Public Financial Publications, Summer.

Wójtowicz, K. (2014). Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 40(4).

Zawora, J. (2018). Synthetic Assessment of Financial Situation of Local Governments in Podkarpackie Voivodeship Compared with other Polish Provinces. “Lex Localis – Journal of Local Self -Government”, Vol. 16, No. 2.