Educational capital as a type of career capital of higher education graduates
HSS-okładka-26-2019-03-inter
PDF

Keywords

career capital
education
university graduates

Abstract

Taking into consideration the dynamics of changes in the modern labor market, the issue of building career capitals by university graduates, becomes the subject of research, the exploration of which results in a thorough diagnosis of the mismatch problem or inadequate use of the potential of future employees. The career capital structure can distinguish its various types such as educational capital. Despite the fact that educational capital as a single factor, is not enough for achieving the professional success (or even to gain and maintain employment), on the stage of a knowledge-based economy, education is an essential condition for increasing human capital, both in the national, organizational and individual aspect.

The main aim of this article is to present the essence and types of career capital with special consideration for educational career capital and also to outline selected determinants of building educational career capital by higher education graduates. The analysis was based on data on students and graduates of higher schools in Poland from the academic year 2017/2018. The methods used in this article are: critical analysis of the content of documents with statistical data as well as analysis and verification of the national and foreign literature on the subject.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.22
PDF

References

Balcerowicz-Szkutnik, M., Skórska, A., Wąsowicz, J. (2017). Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy. Studia Ekonomiczne. „Zeszyty Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 316.

Bańka, A. (2005). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy [w:] Ratajczak, Z., Bańka, A., Turska E., Psychologia pracy i organizacji w okresie zmian systemowych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe UŚ.

Bańka, A. (2006). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura..

Bańka, A. (2013). Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych w współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. „Chowanna” nr 23, t. 2.

Barwińska-Małajowicz A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Warszawa: CeDeWu.

Barwińska-Małajowicz, A. (2015). Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 42.

Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dobija, M. (2002). Struktura i koszt kapitału ludzkiego. „Zeszyty Naukowe” nr 562, Kraków.

Dobija, M., Dobija, D. (2003). O naturze kapitału. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Łódź, t. 17.

Dworak, J. (2012). Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej. Zarządzanie marką w szkołach wyższych. „Wybrane Problemy” nr 44, Poznań.

Gościński, J.W. (1989). Cykl życia organizacji. Warszawa: PWE.

Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Krause, E. (2006). Modele (przebiegu) kariery zawodowej człowieka. „Problemy Profesjologii” nr 1.

Marchewka, K. (2000). Główne nurty w teorii kapitału. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXII z. 3.

Pacioli, L. (2007). Tractatus XI de computis et scripturis: summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

Penc, J.(1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Raport MNISW, W 10 lat liczba studentów w Polsce spadnie o 400 tys. [Access: 10.10.2019]. Access on the Internet: http://naukawpolsce.pap.pl/ aktualnosci/news%2C396397%2Craport-mnisw-w-10-lat-liczba-studentow-w-polsce-spadnie-o-400-tys.html

Report GUS. Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r. 2018.

Report Work Service. Migracje zarobkowe Polaków IX – listopad 2018.

Strykowska, M. (2012). Zarządzanie karierą zawodową jako forma przedsiębiorczości [w:] Ratajczak, Z. red., Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Super, D. (1976). Career education and meaning of work. Monographs on career education, DC: The Office of Career Education, Washington: U.S. Office of Education.

Sztumski W. (2006). Turboświat i zasada odśpieszania. „Problemy Ekorozwoju – Studia Filozoficzno-Sozologiczne” t. 1, nr 1.

Taghizadegan, R., Kapital und Wohlstand, Institut für Wertewirtschaft, Wien. Access on the Internet: http://wertewirtschaft.org/analysen/Kapital.pdf.

Turska E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych – uwarunkowania i konsekwencje, Katowice: wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Walukiewicz, S. (2011). Measuring Social Capital and Proximity, ERSA conference papers ersa10p309, European Regional Science Association.

Wiktorzak, A.A. (2009). Wirtualna Taśma Produkcyjna w badaniach edukacyjnych, Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. XV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce.

Wiktorzak, A.A. (2011). Edukacja a wartość kapitału ludzkiego. Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków.