Spatial diversity of unemployment in Ukraine
HSS-okładka-26-2019-02-inter
PDF

Keywords

unemployment rate
Ukraine
GDP

Abstract

The aim of this study is to analyze the spatial differentiation of unemployment rate in the regions in Ukrainian oblasts. Based on the definition of the unemployment rate, the determinants of unemployment rates registered in Ukraine were featured. To analyze the spatial diversification of unemployment rate, the method of spatial econometrics with the use of panel data and fixed effect method was applied. The results show that in Ukrainian economy one can distinguish two breakthrough moments that influenced the formation of unemployment rates in the oblasts discussed. The first of these was the period of the gas conflict with the Russian Federation in 2008 and 2009, the next difficult period for the Ukrainian economy in 2014–2015, when the annexation of the Crimean Peninsula and the military conflict with the Russian Federation took place. In both cases, the Ukrainian economy has been negatively affected, with GDP per capita declining with an increase in unemployment rate.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.11
PDF

References

Chugaievska, N., Tokarski, T. (2018). Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie. ”Wiadomości Statystyczne”, No. 3 (682).

Dykas, P. (2011). Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim. „Studia Prawno-Ekonomiczne” t. LXXXIII.

Dykas, P., Misiak, T. (2014). Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011.” Gospodarka Narodowa”, No. 6/2014.

Dykas, P., Misiak, T., Tokarski, T. (2013). Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2010. „ Humanities and Social Sciences” Vol. XVIII/1.

Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002–2011. „Gospodarka Narodowa”, Nr 9/2013.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo PTE.

Амоша, О.І., Булєєв, І.П., Землянкін, А.І., Збаразська, Л.О., Харазішвілі, Ю.М. (2017). ПромисловістьУкраїни – 2016: стантаперспективирозвитку. Київ: НАНУкраїни, Ін-текономікипромсті.

Грига, В.Ю. (2013). Економічна динаміка регіонального розвитку в Україні. „Науковий вісник Ужгородського університету”, No. 4.

„Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ” , НІСД, 2015.

“Інноваційнийрозвитокпромисловості як складоваструктурноїтрансформаціїекономікиУкраїни”. – К.: НІСД, 2013.

Міхель, Д.О. (2009). Основні аспекти геополітичного положення України та її зовнішньополітичний вимір. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Політологія (110, Вип. 97).

Офіційний сайт державної служби статистики України. [Access: 1.09.2018]. Access on the internet: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт міністерства економічногорозвиткуіторгівлі України. [Access: 1.09.2018]. Access on the internet http://me.gov.ua.

Юрченко, К.Г. Впливфінансовоїдецентралізаціїнасоціально-економічнийрозвитокрегіонів. [Access: 1.09.2018]. Аналітичназаписка. Access on the internet: http://www.niss.gov.ua/articles/2458/