The leadership model and the use of public participation instruments. The case of polish municipalities
HSS-okładka-26-2019-02-inter
PDF

Keywords

local leadership
transformational leadership
participative leadership
public participation
social leader

Abstract

The aim of the article is to describe and evaluate the relationship between the leadership model implemented by the executive bodies of Polish municipalities and the use of public participation instruments. The author focuses on the executive bodies of the municipalities due to their significant position in the structure of local government. The main hypothesis adopted in the paper assumes that the use of public participation instruments depends on the style of local leadership. The mayors who are both formal leaders and social leaders tend to incorporate participatory mechanisms in local governance processes more often than those who are only formal leaders. The theoretical framework of the article is determined by the theories of transformational and participative leadership. The article was based on survey research and in-depth interviews. The research results show no clear differences between the scope of applied instruments of participation and the type of leadership. The scale of social support has little impact on the scope of applied mechanisms of participation.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.15
PDF

References

Arnstein, R.S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. “Journal of the American Planning Association” Vol. 35, No. 4.

Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., Weber, T.J. (2009). Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions. “Annual Review of Psychology” No. 60.

Barbuto, J.E., Fritz, S.M., Matkin, G.S. (2001). Leaders' bases of social power and anticipation of targets' resistance as predictors of transactional and transformational leadership. “Psychological Reports” Vol. 89, No. 3.

Bass B.M., Wildman D.A., Avolio B.J. (1987). Transformational Leadership and the Falling Dominoes Effect. “Group & Organization Studies” Vol. 12, No. 1.

Bass, B.M. (198). Leadership and Performance. New York: Free Press.

Bass, B.M., Avolio, B.J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications.

Bass, B.M., Bass, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications 4th Edition, New York: Simon&Schuster.

Bass, B.M., Riggio, R.E. (2006). Transformational Leadership, 2nd Edition. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Béné, C., Neiland, A.E. (2006). From Participation to Governance. A Critical Review of the Concepts of Governance, Co-management and Participation, and Their Implementation in Small-Scale Inland Fisheries in Developing Countries. Penang: World Fish Center.

Bennis, W., Nanus, B. (1985). Leaders: Strategies for taking charge. New York: Harper&Row.

Bovaird, T. (2005). Public governance: Balancing stakeholder power in a network society. “International Review of Administrative Sciences” Vol. 71, No. 2.

Bryson, J.M., Quick, K.S., Slotterback, C.S., Crosby, B.C. (2012). Designing Public Participation Processes. “Public Administration Review” Vol. 73, No. 1.

Burns, J.M. (1978). Leadership, New York: Harper&Row.

Celiński, A. et al. (2011). Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych (znak sprawy: 43/DPP/PN/2009). Warszawa.

Chaleff, I. (1995). The Courageous followers: Standing up to and for our leaders. San Francisco.

Crosby, B.C., Bryson, J.M., Middleton Stone, M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. “Public Administration Review” Vol. 75, No. 5.

Currie, G., Lockett, A. (2007). A critique of transformational leadership: Moral, professional and contingent dimensions of leadership within public services organizations. “Human Relations” Vol. 60, No. 2.

Dawkins, H.A. (2011). Transformational Leadership: A Contribution to the Effectiveness of Congregationally Formed Faith-Based Community Development Corporations, St. John Fisher College Fisher Digital Publications [Access: 2018.08.28]. Downloaded from: https://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=education_etd

Dumdum, U.R., Lowe, K.B., Avolio, B.J. (2002). Meta-Analysis of Transformational and Transactional Leadership Correlates of Effectiveness and Satisfaction: An Update and Extension [in:] Avolio, B.J., Yammarino, F.J., eds., Transformational and Charismatic Leadership. The Road Ahead. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Enserink, B., Monnikhof, R.A.H. (2003). Information Management for Public Participation in Co-Design Processes: Evaluation of a Dutch Example. “Journal of Environmental Planning and Management” Vol. 46, No. 3.

Friend, J.K., Hickling, A. (2003). Planning under Pressure: The Strategic Choice Approach, Third Edition. Oxford: Heinemann.

Gawlik, P. (2017). Plan PiS: likwidacja II tury w wyborach samorządowych. Kto na tym zyska, kto straci? [ANALIZA], „Gazeta Wyborcza” z 7.03.2017 r. [Access: 2018.08.31]. Downloaded from: http://wyborcza.pl/7,75398,21463244,plan-pis-likwidacja-ii-tury-w-wyborach-samorzadowych-kto-na.html.

Gendzwiłł, A., Swianiewicz, P. (2017). Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie? Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.

Gill, R. (2011). Theory and Practice of Leadership, SAGE. London 2011.

Goleman, D. (2000). Leadership That Gets Results. “Harvard Business Review” March-April 2000, No. 4487.

Gress, D.H. (1974). Participatory leadership: leadership characteristics of secondary school principals and their relationship to perceived subordinate participation in the decision-making process, Iowa State Repository [Access: 2018.08.28]. Downloaded from: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=6144&context=rtd.

Habuda, L. (2007). Wójt (burmistrz, prezydent) gminy. Menedżer i polityczny lider. „Wrocławskie Studia Politologiczne” No. 8.

Heifetz, R.A., Sinder, R.M. (1988). Political Leadership: Managing the Public’s Problem Solving [in:] Reich, R.B., ed., The Power of Public Ideas. London, Cambridge: Harvard University Press.

House, R.J., Dorfman, P.W., Javidan, M., Hanges, P.J., de Luque, M.F.S. (2014). Strategic Leadership Across Cultures: GLOBE Study of CEO Leadership Behavior and Effectiveness in 24 Countries. Thousand Oaks: SAGE.

Hu, J. (2017). Leadership theory in clinical practice. “Chinese Nursing Research” Vol. 4, No. 4.

Indulski, G. (2001). Jeśli nie przywódca, to kto? [w:] Bodio, T., red. Przywództwo polityczne. Warszawa: Elipsa.

Inglot-Brzęk, E. (2017). Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” No. 50.

Irvin, R., Stansbury, J. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? “Public Administration Review” no. 64/1, pp. 55-65.

Jakson, W. (2012). Absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego - postulaty de lege ferenda, „Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA” No. 2/1.

Kalisiak-Mędelska, M. (2015). Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaźmierczak, T. (2011). Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne [w:] Olech, A., red., Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Warszawa: ISP.

Kellerman, B. (1988). Followership: How followers are creating change and changing leaders. Boston: Harvard Business Press.

Kołomycew, A. Kotarba, B. (2018a), Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej. Warszawa: Scholar.

Kołomycew, A., Kotarba, B. (2018b). Styl przywództwa a interes polityczny i racjonalność organu wykonawczego gminy w realizacji polityki oświatowej. „Samorząd Terytorialny” No. 7–8.

Król, M. (2014). Frekwencja w wyborach samorządowych, ResPublica z 30.10.2014 r. [Access: 2018.08.28]. Downloaded from: http://publica.pl/teksty/48077-48077.html.

Krukowska, J. (2018). Staż burmistrza na stanowisku a jego poglądy na zarzadzanie gminą. „Samorząd Terytorialny” No. 7–8.

Kuć-Czajkowska, K., Sidor, M., Wasil, J. (2017). Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy. „Acta Politica Polonica” No. 3 (41).

Łabędź, K. (2016). Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym i jej determinanty: na przykładzie Krakowa. „Polityka i Społeczeństwo” No. 4 (14).

Lang, R. (2014). Participative leadership in cross-cultural leadership research: A misconception? [in:] Kranz, O., Steger, T.O., eds., Zwischen Instrumentalisierung und Bedeutungslosigkeit Mitarbeiter-Partizipation im organisationalen Kontext in Mittel- und Osteuropa. Publisher: Hampp Verlag.

Martin, B., Cashel, Ch., Wagstaff, M., Breunig, M. (2006). Outdoor Leadership: Theory and Practice. Champaign: Human Kinetics.

Matysiak, I. (2013). Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywacjach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich. „Wieś i Rolnictwo” No. 3 (160).

Mikołajczyk, J. (2011). Teoretyczne aspekty przywództwa w samorządzie gminnym i problemy jego realizacji na tle nowych koncepcji uprawniania polityki lokalnej, [in:] Kasińska-Metryka, A. ed., Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Moynihan, D.P., Pandey, S.K., Wright, B.E. (2014). Transformational Leadership in the Public Sector: Empirical Evidence of its Effects [in:] Dwivedi, Y. K., Shareef, M.A., Pandey, S.K., Kumar, V., eds., Public Administration Reformation: Market Demand from Public Organizations. New York, London: Routledge/Taylor and Francis.

Nabatchi, T., Leighninger, M. (2015). Public Participation for 21st Century, New Jersey: Jossey-Bass A Wiley Brand, John Wiley & Sons.

Nocoń, J. (2008). Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych [w:] Michałowski, S., Kuć-Czajkowska, K., red., Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Panicz, U. (2013). Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji. „Refleksje” No. 4.

Parvin, P. (2018). Democracy Without Participation: A New Politics for a Disengaged Era. “Res Publica” Vol. 24, No. 1.

PKW. (2014). Wybory i referenda [Access: 2018.08.28]. Downloaded from: http://pkw.gov.pl/352_Wybory_i_referenda.

Ptak, A. (2016). Sołectwa w lokalnym systemie władzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Quick, K.S., Bryson, J. (2016). Theories of public participation in governance. Chapter 12 [in:] An, sell, Ch., Torfing, J. eds., Handbook of Theories of Governance, Publisher: Edward Elgar [2018.08.28]. Downloaded from: https://www.researchgate.net/publication/282733927_Theories_of_public_participation_in_governance.

Rabie, R. (2013). Structure or Process? Facilitative Leadership in the context of Knowledge Work – A Practitioners Perspective. Stellenbosch.

Raczkowski, K. (2015). Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saucier Lundy, K., Janes, S. (2009). Community Health Nursing: Caring for the Public’s Health. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.

Schwarz, R. (2005). Using facilitative skills in different roles [in:] Schwarz, R., Davidson, A., Carlson, McKinney, S., The Skilled Facilitator Fieldbook. Tips, Tool, and Tested Methods for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers, and Choaches. San Francisco: Jossey-Bass.

Sielski, J. (2012). Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria Res Politicae”, Vol. 4, Special edition.

Starzyk-Durbacz, K. (2016). O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce. Warszawa: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Stoker, G. (2006). Why Politics Matters: Making Democracy Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Szacki, W. (2011). Mniejszość da władzę (24 września 2011), „Gazeta Wyborcza”, [Access: 2018.09.01]. Downloaded from: http://wyborcza.pl/1,76842,10346490,Mniejszosc_da_wladze.html.

Weber, M. (2009). The Theory of Social and Economic Organization (translated by A.M. Henderson, T. Parsons). New York: The Free Press.

WHO. (2016). Open mindsets. Participatory Leadership for Health, Flagship Report 2016. Geneva: World Health Organization.

Winkler, I. (2010). Contemporary Leadership Theories. Enhancing the Understanding of the Complexity, Subjectivity and Dynamic of Leadership. Dordrecht, London, New York: Phisica-Verlag, Springer Heidelberg.

Yang, K., Pandey, S.K. (2011). Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation: When Does Citizen Involvement Lead to Good Outcomes? “Public Administration Review” Vol. 71, No. 6.

Żerkowska-Balas, M., Kozaczuk, A. (2013). Obywatele i wybory, Raport Fundacji Batorego. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Żukiewicz, P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.