Regional labour market and depopulation – an assessment of the situation in the Podkarpackie Voivodeship
HSS-okładka-27-2020-03-inter
PDF

Keywords

regional labour market
depopulation
migration
ageing society

Abstract

Currently, the aging population is an important phenomenon facing Europe. This studyfocuses on demographic changes and their importance for the labour market that are becominga more noticeable problem in Poland. The conditions of depopulation have a significantimpact on the size of labour demand and supply.The article characterizes selectedfactors that determine the phenomenon of depopulationand its impact on labour market changes. The main aim of this study is to present the situationon the Polish modern labour market (using the example of Podkarpackie Voivodeship) withinthe context of assessing the dynamics of changes in selected parameters in relation to theprocess of current and future depopulation. The researchers used the desk research methodand descriptive statistical analysis to analyze the data. In addition, there was an analysis ofthe following demographic measures: age dependency ratio, total fertility rate (TFR),population growth, and net migration. Additionally, the authors describe the statisticalmeasures related to the labour market such as e.g. registered unemployment rate. The timerange includes the years 2012–2018 and forecasts from current time until 2050.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.25
PDF

References

Adamczyk, D.M. (2017). Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”. Politechnika Śląska.

Barwińska-Małajowicz, A., Tęcza, K. (2018). Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski – dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy. „Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce” 1/2018(28).

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.

Brzychcy, K. (2011). Rynek pracy jako obszar wzajemnych relacji – próba identyfikacji problemu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne problemy usług” nr 77.

Drzeżdżon, W. (2011). Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku. Wyzwania dla pedagogiki pracy [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.

Dybowska, J., Widera, K. (2015). Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim [w:] Harasim, J., red., Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 233/15.

Dylkiewicz, B.R. (2013). Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy województwa zachodniopomorskiego. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. Rzeszów: UR.

Golinowska, S. (2011). Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, t. 3. Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.

Grzywna, P. (2014). Demograficzne aspekty bezpieczeństwa społecznego Polski na początku XXI wieku [w:] Czornik, K., Lakomy, M., red. nauk., Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Katowice: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Guzikowski, M. (2016). Wpływ zmian demograficznych na regionalne rynku pracy w Polsce. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 276.

Jędruszczak, H. (1964). Rynek pracy w Polsce międzywojennej [w:] Najnowsze dzieje Polski, 1914–1939, t. VII. Warszawa.

Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce [w:] Kiełkowska, M. Jankowska, M., red., Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne Instytutu Obywatelskiego, Warszawa.

Koprowicz, A. (2017). Sytuacja demograficzna Podkarpacia – stan obecny i perspektywy [w:] Hrynkiewicz, J., Potrykowska, A., red. nauk., Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.

Kotowska, E.I., red. (2014), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna – raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kotowska, E.I., Jóźwiak, J. (2012). Nowa demografia Europy a rodzina [w:] Plebaniak, J., red., Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa. Zeszyt 28/2012, Warszawa.

Program Rozwoju Edukacji w Województwie Podkarpackim do roku 2020, Rzeszów 2017 r., https://www.ko.rzeszow.pl [access: 12.12.2019].

Trąbka, A. (2018)., Zmiany przywiązania do miejsca zamieszkania pod wpływem mobilności i ich znaczenie dla dobrostanu jednostki [w:] Anczyk, A., Grzymała-Moszczyńska, J., Krzysztof-Świderska, A., red., Psychologia kultury – kultura psychologii. Katowice: Wydawnictwo Sacrum.

WUP Rzeszów, Barometr zawodów 2019 – Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Kraków 2018, https://barometrzawodow.pl [access: 13.12.2019].