Selected aspects of monuments protection in Poland in the inter war period
JCEEA 70 (2023) Cover page
Full text (PDF)

Keywords

conservation
architecture
historic preservation
inventory
cultural heritage

How to Cite

1.
Agata Mikrut-Kusy, Krystian Sikorski. Selected aspects of monuments protection in Poland in the inter war period. JCEEA [Internet]. 2024Feb.29 [cited 2024May21];700:65-7. Available from: https://journals.prz.edu.pl/jceea/article/view/1614

Abstract

The article concerns research on the history of the conservation of architectural monuments in Poland in the interwar period. A comparison of the first post-independence resolutions covering the protection of Polish monuments shows that the content of the provisions is based on the findings and assumptions developed while the partitions were still in progress. Undoubtedly, the work of societies and conservationist groups, for the purpose of popularizing knowledge about historical objects and making the public aware of the need to undertake conservation activities, became the foundation for the organization of future conservation services.

The article presents an analysis of the process of forming Polish conservation structures in the independent state and presents the methods of work of district conservators adopted at that time. This paper pays attention to the attitude of the clergy, scientific circles and the general public to the formed concept of conservation. It should be emphasized that many of the organizational assumptions and legal regulations of the time have influenced the practice and methods of contemporary conservators today.

https://doi.org/10.7862/rb.2023.6
Full text (PDF)

References

Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918-1930. Teoria i praktyka, Kraków 2007.

Dettloff P., Z dziejów zjazdów konserwatorskich w Polsce. W stulecie I Zjazdu Miłośników Zabytków Ojczystych, „Ochrona Zabytków” 2010, nr 1-4, 279-287.

Kopera F., Ze wspomnień konserwatora, „Ochrona Zabytków” 1949, nr 2/2 (6).

Lewicki J., Inwentaryzacja zabytków w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Ochrona Zabytków” 1999, nr 52/4 (207).

Lewicki J., Między waloryzacją a klasyfikacją czyli o skutecznej ochronie zabytków w Polsce, [w:] System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, red. B. Szmygin, Lublin-Warszawa 2011.

Mikrut A., Sikorski K., Przyczynek do badań nad historią konserwacji zabytków w Galicji, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2020, nr 62, s. 16-27.

Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, Ministerstwo Sztuki i Kultury, Warszawa 1920.

Pruszyński J., Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, „Ochrona Zabytków” 1988, nr 41/2 (161).

Remer J., Ochrona Zabytków Sztuki: czasopismo poświęcone opiece nad zabytkami inwentaryzacji i geografji zabytków. Warszawa 1930/1931, z. 1–4 cz. 1.

Remer J., Trzydziestolecie konserwatorstwa polskiego, „Ochrona Zabytków” 1948, nr 1/1.

Remer J., Trzydziestolecie konserwatorstwa polskiego, „Ochrona Zabytków” 1949, nr 2/1 (5).

Rymaszewski Bohdan, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992.

Sługocki J., Uwagi o międzywojennym prawie opieki nad zabytkami a model współczesny, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2020, No 4001: Prawo 331, s. 245-260.

Sroczyńska J., Wartość społeczna zabytków architektury w świetle wybranych dokumentów UNESCO, ICOMOS, Rady Europy, kształtujących teorię ochrony dziedzictwa kulturowego, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2021, nr 65, s. 7-19.

Szablowski J., Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce: w dwudziestą rocznicę Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki, „Ochrona zabytków” 1949, nr 2/2 (6).

Szmygin B., Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin 2000.

Szydłowski T., Ruiny Polski, Lwów 1919.

Szydłowski T., W obronie śródmieścia Krakowa, jego starodawnego i artystycznego charakteru, Kraków 1912.

Vademecum konserwatora zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa, Warszawa 2015.

Wojciechowski Jarosław, Co zrobiono w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w Polsce w latach 1919–1929, Kraków 1931.

Wojciechowski J., Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930-1931, nr 1-4 (1).

Zachwatowicz J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965.