WYDATKI NA UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH A ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA MIESZKANIE W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Abstract

W teorii ekonomii konsumpcja pojmowana jest jako proces zaspokojenia potrzeb ludzkich. Istnieje wiele podziałów i klasyfikacji potrzeb definiowanych jako „pewien stan psychofizyczny człowieka, przejawiający się w subiektywnym poczuciu braku lub pożądania jakiegoś dobra lub stanu”,  powstałych na gruncie badań zarówno z zakresu psychologii jak i ekonomii. Niewątpliwe jedną z potrzeb podstawowych jest posiadanie mieszkania. Zakup mieszkania nie należy do wydatków konsumpcyjnych, ale już koszty użytkowania i utrzymania lokalu są stałą pozycją w budżetach gospodarstw domowych. Celem artykułu była identyfikacja trendów pojawiających się w strukturze wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, w szczególności związanych z utrzymaniem mieszkań w latach 2000–2015. Poziom wydatków na utrzymanie mieszkania został porównany z rozmiarem zaległości w opłatach za mieszkania przy uwzględnieniu form własności lokali oraz wskaźnikami ubóstwa w Polsce i w UE. Zidentyfikowano, w których formach własności lokali występują najwyższe zaległości w opłatach za mieszkanie.

https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.50
pdf (Język Polski)

References

Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.

Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

Gierszewska R., Łopato J., Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

GUS, Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2015.

Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Wyd. KiW, Warszawa 1971.

Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.

Krzeczkowski K., Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Związek Miast Polskich, Warszawa 1939.

Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M., Świdyńska N., 2016, Subsydiowanie wydatków mieszkaniowych jako instrument socjalnej polityki mieszkaniowej. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce 4/2016(23).

Olechowski K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1999.

Szelągowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.

Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983.

Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.

NETOGRAFIA

Gorczyca M., Zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań, 2017, http://www. administrator24.info/artykul/id9688,zaleglosci-w-oplatach-za-uzytkowanie-mieszkan (dostęp: 01.07.2017 r.).

Kędzior Z., Relacje konsument – gospodarstwo domowe jako przedmiot badań marketingowych [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka przyszłość red. L. Garbarski, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, https://books.google.pl/books?isbn=8389437333 (dostęp: 20.06.2017 r.).