FAMILY AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S EDUCATION
HSS-okładka-25-2018-03-inter
pdf

Keywords

family
family functions
family definition
upbringing

Abstract

Nowadays, the number of young people who enter the criminal route increases (thefts, robberies, drugs, etc.). The reason for this is the most frequently carried out inadequate process of bringing up a child in the family. Therefore, as part of this work, it was decided to present the most important educational functions that the family must meet in order to ensure that the process of upbringing was carried out correctly. The family is the most basic institution in all societies. Each member of this institution gains individual experience in the field of living together. Former reformers of education recognize that along with the dissemination of education, the educational role of the family will be reduced. However, reality has shown that this direction of thinking was wrong. It turned out that no educational system is able to replace the family. Families cannot be replaced by any educational system because the family has a strong emotional background, a personal attitude and natural parental love for the child, as well as the child's natural trust in the parents. This can be evidenced by the child's deep experiences in the event of the loss of parents or the emotional constraints of their relationship or family breakdown. The article also presents the basic definitions of the family. The educational function of the family has been described.

https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.61
pdf

References

Akerman W., The psychodynamics of family life, Publishers Basic Books, New York 1959.

Augustyn J., Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002.

Garbowska M., Rodzina szczęśliwa czyli jak wychowywać, by nie dopuścić do poczucia osamotnienia dziecka w rodzinie, „Psychologia i Rzeczywistość” 2003, nr 3.

Jan Paweł II; List do rodzin GRATISSIMAM SANE: z okazji Roku Rodziny 1994.

Jundziłł E., Rodzina zrekonstruowana we współczesnej Polsce. Rozdział zawarty w książce pod red. J. Żebrowskiego Rodzina Polska na przełomie wieków. Przeobrażenia – zagrożenia patologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

Jurczak M., Leksykon. Wyrazy trudne, ważne i ciekawe, Warszawa 1977.

Kuwala S., Brągiel J., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.

Pilch T., Leparczyk I., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.

Pomykało W., Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.

Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1981.

Smarzyński H., Wychowanie w Rodzinie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.

Szafrańska A., Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Synod Biskupów 1980 r. Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1986 r. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów w dniu 23 lutego 1980 r.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.

Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980.

INTERNET SOURCES

Judycka J., Funkcje i zadania rodziny jako środowiska dydaktyczno-wychowawczego opublikowany na stronie „Publikacje edukacyjne”, http://www.publikacje.edu.pl (dostęp: 1.12.2017 r.).

Mlonka W., Rodzina: jej funkcje, zadania i przemiany, artykuł opublikowany na stronie http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1797 (dostęp: 1.12.2017 r.).

Słownik pojęć z socjologii umieszczony na stronie http://socjologia2005.webpark.pl/slownik.html (dostęp: 1.12.2017 r.).

Strzelecka A., Rodzina i jej funkcje wychowawcze: opublikowany na stronie „Publikacje edukacyjne”, http://www.publikacje.edu.pl (dostęp: 1.12.2017 r.).