Zgłoś tekst
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst zawiera pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

Akceptuje się dwa rodzaje artykułów do publikacji, artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe. Autorzy mają obowiązek wyboru rodzaju swoich artykułów (badawcze lub przeglądowe). Artykuł, napisany w języku angielskim oraz przygotowany w programie LaTeX, może zostać wysłany do Redakcji lub jednego z Redaktorów lub członków Rady Naukowej. Wymaga się prac przedłożonych elektronicznie w pliku PDF.

 1. Publikacja powinna być napisana w języku angielskim.
 2. Pierwsza strona powinna zawierać:
  - tytuł,
  - imię i nazwisko autora/autorów,
  - streszczenie, nieprzekraczające 200 słów,
  - primary and secondary 2010 Mathematics Subject Classification codes,
  - listę słów kluczowych.
 3. Publikacja powinna być napisana w programie TeX (LaTeX) w formacie A4. Zalecana wielkość czcionki: 12 pkt. Rozmiar obszaru zadrukowanego (wraz z paginą):
  - szerokość - 12,5 cm,
  - wysokość - 19 cm.
 4. Na końcu pracy należy zamieścić:
  - bibliografię, zawierającą jedynie te pozycje, do których autor odwołuję się w tekście,
  - miejsce pracy i pełny adres autora/autorów wraz z adresem/adresami e-mail.
 5. Niezbędne rysunki powinny być dostarczone w wersji komputerowej w jednym z poniższych formatów: EPS, CorelDraw, PDF, JPG, GIF.
 6. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie, w stylu zaprezentowanym w poniższym przykładzie.
  Skróty nazw wydawnictw powinny być zgodne ze stosowanymi przez Mathematical Reviews.
  Przykłady:
  [6] D. Beck, Introduction to Dynamical System, Progr. Math. 54, Birkhäuser, Basel, 1978.
  [7] R. Hill, A. James, A new index formula, J. Geometry 15 (1982) 19-31.
  [8] J. Kowalski, Some remarks on J(X), in: Algebra and Analysis (Edmonton, 1973), E. Brook (ed.), Lecture Notes in Math. 867, Springer, Berlin, 1974, 115-124.

Po zaakceptowaniu pracy, autorzy zostaną poproszeni o przesłanie finalnej wersji tekstu w pliku źródłowym, utworzonym w dowolnej wersji TeX-a (preferowany LaTex) na adres: jma@prz.edu.pl.

Uwagi do pracy będą przesyłane drogą elektroniczną do autora/autorów. Wszelkie inne poprawki powinny być ograniczone do minimum. Jeśli poprawki nie będą naniesione dostatecznie szybko, praca zostanie wydana w wersji jaką dostarczono wcześniej.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów publikacji tego czasopisma.