IDENTIFICATION AND MITIGATION OF OVERVOLTAGES DURING MARX GENERATOR OPERATION IN CIRCUITS SUPPLYING MEASUREMENT SYSTEMS
PDF (Język Polski)

Keywords

Marx generator
measuring circuits
surges
surge protection

Abstract

This paper presents the characteristics of overvoltages and surge testing of equipment, as well as discusses the means of surge protection. The analysis of surges occurring in the high-voltage laboratory of Rzeszow University of Technology causing frequent damage to the measuring equipment during operation of the Marx generator was carried out. The nature of the overvoltages was identified and methods of their reduction using varistor overvoltage limiters and transil diodes were proposed. A high-resolution digital oscilloscope and high-voltage differential probes were used for the measurements.

https://doi.org/10.7862/re.2022.3
PDF (Język Polski)

References

[1] Flisowski Z.: Technika Wysokich Napięć. WNT, Warszawa 2015.
[2] PN-EN-61000-4-5:2010 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary.
[3] Markowska R., Sowa A.W.: Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2011.
[4] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011.
[5] PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania.
[6] PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
[7] PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań.
[8] Sowa A.W.: Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
[9] PN-EN 60728-11:2017-09 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 11: Wymagania bezpieczeństwa.
[10] Charoy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych część 3, WNT, Warszawa 2000.
[11] https://www.tme.eu/Document/0f497508afc233a3430ef26cc8de3fb8/AWA0000-C18.pdf; nota katalogowa warystora, dostęp: 09.09.2021.
[12] https://www.tme.eu/Document/574f55cd54a0c134073ea930418e1e69/1_5KE_ser.pdf; nota katalogowa diody TVS, dostęp 09.09.2021.