Vol 28 No 39 (2022): ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA

Redaktorzy:  Jolanta Plewako, Anna Szlachta