FINANCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION THAT PROVIDE THE RIGHT FOR HEALTHCARE TO PERSONS WITH DISABILITIES
pdf

Keywords

healthcare
person with disability
economic methods of public administration
administrative methods of public administration
disability

How to Cite

Viktoriya, & Lyudmyla. (2021). FINANCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION THAT PROVIDE THE RIGHT FOR HEALTHCARE TO PERSONS WITH DISABILITIES. Modern Management Review, 26(2), 27-40. https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.09

Abstract

Ensuring the right of persons with disabilities for healthcare is one of the main tasks of state policy in the field of healthcare. The implementation of the tasks of the state policy on ensuring the right for healthcare for persons with disabilities is carried out by means of financial, economic and administrative methods of public administration. Along with the administrative methods of public administration of the right for healthcare for persons with disabilities, another group of methods that ensure the right for healthcare for persons with disabilities is important - the adoption of programs for economic development of healthcare, adoption and financing of rehabilitation programs for persons with disabilities, provision of medical measures of separate state programs and complex measures based on program principles, realization of pilot projects on change of the mechanism of financial maintenance of operative treatment with transplantation of organs and other anatomic materials, etc. Therefore, we will pay attention to the problems of application of financial, economic and administrative methods of public administration of the right of persons with disabilities for healthcare.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.09
pdf

References

Atamanchuk, H. V. (2003). Admynystratyvnoe pravo. RAHS.

Averianov, V. B. (2002). Vykonavcha vlada i administratyvne pravo. Kyiv, Vydavnychyi Dim „In-Yure”.

Bandurka, O. M. (1998). Upravlinnia v organakh vnutrishnikh sprav Ukrainy. Kharkiv, Un-t vnutr. sprav.

Bytiak, Iu. P., Harashchuk, V. M., Diachenko, O. V. et al. (2004). Administratyvne pravo Ukrainy. Yurinkom Inter.

Bytiak, Yu. P (2001). Administratyvne pravo Ukrainy. Kharkiv, Pravo.

Bytiak, Yu. P. (2001). Pravovi zasady upravlinskoi polityky na suchasnomu etapi. Konflikty

v suspilstvakh, shcho transformuiutsia. Kharkov, Pravo.

Dorokhova, H. A., Kozyreva, T. Y., Serhyenko, L. A., Shabailov, V. Y. (1988). Upravlenye sotsyalno-kulturnym stroytelstvom. Moscow: Yurydicheskaja literatura.

Ihnatchenko, I. H. (2009). Formy ta metody derzhavnoho upravlinnia kulturoiu v Ukraini. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho.

Kolpakov, V. K. (1999). Administratyvne pravo Ukrainy. K.: Yurinkom Inter.

Kolpakov, V. K., Kuzmenko, O. V. (2003). Administratyvne pravo Ukrainy: Pidruchnyk. K.: Yurinkom Inter, 544 s.

Kozlov, Yu. M. (2003). Admynystratyvnoe pravo. M.: Yuryst.

Krutskykh, V. E. (1999). Entsyklopedycheskyi slovar. Moscow, YNFRA.

Law of Ukraine ( 2018) Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik: Zakon Ukrainy vid 23 lystopada 2018 roku, No. 2629-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady 2018. No. 50. St.400.

Law of Ukraine ( 2019) Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik: Zakon Ukrainy vid 14 lystopada 2019 roku, No. 294-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2020. No. 5. St. 31.

Law of Ukraine (1991). Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 bereznia 1991 roku, No. 875-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 1991. No. 21. St. 252.

Law of Ukraine (2007). Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia dozvolu na pravo korystuvannia pilhamy z opodatkuvannia dlia pidpryiemstv ta orhanizatsii hromadskykh orhanizatsii invalidiv: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 serpnia 2007 r. No. 1010. Access on the internet: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2007-p#n9

Law of Ukraine (2014). Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Zakon Ukrainy vid 20 zhovtnia 2014 roku № 1706-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady 2015. № 1. St.1.

Law of Ukraine (2016). Pro zakhody, spriamovani na zabezpechennia doderzhannia prav osib z invalidnistiu: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy 13 hrudnia 2016 roku, No. 553/2016. Access on the internet: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/553/2016

Law of Ukraine (2018). Deiaki pytannia vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia prydbannia spetsialno obladnanykh avtomobiliv dlia perevezennia osib z invalidnistiu ta ditei z invalidnistiu, yaki maiut porushennia oporno-rukhovoho aparatu: zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 bereznia 2018 r., No.189. Access on the internet: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/189-2018-p.

Law of Ukraine (2018). Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia. Vidomosti Verkhovnoi Rady, No. 2168-VII. No. 5. St.31.

Lunev, A. E. (1970). Admynystratyvnoe pravo: Uchebnyk dlia vuzov. Moskow.

Ministry of Social Policy of Ukraine (2020). Reabilitatsiia ditei z invalidnistiu vnaslidok dytiachoho tserebralnoho paralichu. Access on the internet: https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html

Tsvietkov, V. V. (1998). Reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: problemy

i perspektyvy. Kyiv, Oriiany.

All texts published in the Journal "Modern Management Review" are available in the full version on the website of MMR. Digital IDs have also been entered from number 19 (3/2012) (DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.1)

Open Access – CC BY-NC-ND 3.0 PL

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

Downloads

Download data is not yet available.