CONCEPTUAL PRINCIPLES OF LEARNING ORGANIZATION
pdf

Keywords

management
learning organisation
modern enterprise

How to Cite

Kłak, M. (2021). CONCEPTUAL PRINCIPLES OF LEARNING ORGANIZATION. Modern Management Review, 26(4), 47-59. https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.24

Abstract

The main purpose of this study is to present conceptual principles of the learning organisation as a modern form of functioning of contemporary organisations and enterprises and the awareness of the dominant role of intangible resources. The most important factor that protects organizations from solidifying is knowledge. In an organization, knowledge is produced by people and these people learn. However, learning alone is not sufficient for the success of the organization. For a lasting and sustainable process, organizational learning is required. Knowledge, on the other hand, is inextricably linked to human capital, which is now the most valuable resource of the new forms of organisation.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.24
pdf

References

Adamkiewicz, H. G. (2000). Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie o charakterze organizacji inteligentnej w świetle konkurencyjności [in:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Poznań: Zakład Graficzny AE w Poznaniu.

Alerasoul, S., Afeltra, G., Hakala, H., Minelli, E., Strozzi, F. (2021). Organisational learning, learning organisation, and learning orientation: An integrative review and framework. “Human Resource Management Review”, 2021. DOI: 10.1016/j.hrmr.2021.100854.

Bańka, W. (2002). Wiedza w małej i średniej firmie. Płock: Novum.

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Batorski, J. (1998). Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania. “Personel i Zarządzanie”, nr 6 (51).

Bieniok, H., Głód, G. (2003). Organizacja ucząca się w świetle badań małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego [in:] Zimniewicz, K., red., Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Bitkowska, A., Sobolewska, O. (2020). Zarządzanie procesowe z wykorzystaniem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. “Przegląd Organizacji”, nr 1.

Chmielewska-Muciek, D. (2018). Knowledge Management Process in the Light of the Literature of the Subject. “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H. Oeconomia, Vol. 52, nr 1.

Clarke, Th. (2001). The knowledge economy. “Education + Training”, No. 4/5.

Czapla, T., Malarski, M. (2005). Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji [in:] Błaszczyk, W., red., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Czerniachowicz, B. (2003). Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna [in:] Kopycińska, D., red., Kapitał ludzki w gospodarce. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Finger, M., Brand, S. (1999). The Concept of the ‘Learning Organization’ Applied to the Transformation of the Public Sector [in:] Easterby-Smith, M., Araujo, L., Burgoyne, J., red., Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice. London: Sage Publications.

Handy, Ch. (1998). Wiek przezwyciężonego rozumu, Warszawa: Business Press.

Hanif, M., Anwar, Z., Hamid, A. (2018). The Impact of Organic Structure on HR Practices with Mediation Role of Learning Organization. “International Journal of Management Excellence”, 11(1). DOI: 10.17722/ijme.v11i1.997.

Hatch, M. J. (2002), Teoria organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Helbig, C., Hofhues, S., Egloffstein, M., Ifenthaler, D. (2021). Digital Transformation in Learning Organizations. “Springer International Publishing”, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-55878-9_14.

Hopej, M. (2000). Struktura organizacji uczącej się [in:] Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., red., Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin.

Illiashenko, S. (2020). Knowledge management at industrial enterprises in the context of forming their innovative development strategies [in:] Spałek, S., red., Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Jackson, B. (2021). Peter Senge and the learning organization, “Routledge” 2021. DOI: 10.4324/9780203471999-11.

Jagodziński, A. (2018). Koncepcje zorientowane na wiedzę. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Nauki Ekonomiczne”, t. 28.

Jarosiewicz, H. (2014). Świadomość organizacji. Klimat i kultura organizacji [access: 01.09.2021]. Access on the internet: http://kapitalkariery.pl/images/Swiadomosc_organizacji_-_klimat_i_kultura_wersja_IV_.pdf.

Jettka, J. (2018). Bez hierarchii… Droga do świadomej organizacji. Kraków: Wydawnictwo Ridero.

Krasnosielski, D., Nowak, M. (2021). Świadome przywództwo. Poznań: Wydawnictwo FNCE.

Korn, R., Chandler, K., Marzec, C. (2021). Becoming a Learning Organization. “Curator”, 64(2). DOI: 10.1111/cura.12419.

Lambin, J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Laudon, K., Starbuck, W. H. (2000). Organizational Informational Knowledge [in:] Zeleny, M., red., The IEBM Handbook of Information Technology in Business. London: Thomson Learning.

Meen, D. E., Keough, M. (1992). Creating the Learning Organization. An Interview with Peter M. Senge. “The McKinsey Quarterly”, No. 1.

Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowlegde Creating Company. New York: Oxford Uniwersity Press.

Ostrovska H., Sherstiuk R., Tsikh H., Demianyshyn V. H., Danyliuk-Chernykh I. M. (2021). Conceptual principles of learning organization building. “Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu”, 2021(3). DOI: 10.33271/nvngu/2021-3/167.

Örtenblad, A. (2018). What does “learning organization” mean?. “The Learning Organization”, Vol. 25, No. 3. DOI: 10.1108/TLO-02-2018-0016.

Pedler, M. J., Aspinwall, K. (1999), Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa.

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomicza.

Seebacher, U. S. (2002). Cyber Commerce Reframing. The End of Business Process Reengineering?. Berlin-Heidelberg: Spring-Verlag.

Senge, P. M. (1992). Creating the learning organization. “The McKinsey Quarterly”, No. 1.

—— (1998). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się. Warszawa Dom Wydawniczy ABC.

Skrzypek, A. (2020). Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie sieciowym. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Soniewicki, M. (2019). Zarządzanie wiedzą w procesie offshoringu – studia przypadku centrów usług biznesowych. “Przegląd Organizacji”, nr 2(949).

Stańczyk-Hugiet, E. (2005). Organizacja ucząca się [in:] Krupski, R., red., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Steinmann, H., Schreyogg, G. (1998). Zarządzanie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Zaskórski, P., Zaskórski, W., Woźniak, J. (2021). Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Zimniewicz, K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

All texts published in the Journal "Modern Management Review" are available in the full version on the website of MMR. Digital IDs have also been entered from number 19 (3/2012) (DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.1)

Open Access – CC BY-NC-ND 3.0 PL

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

Downloads

Download data is not yet available.